Eniviromentální výchova na škole

„Budoucnost planety Země je v rukou každého z nás“

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) si klade za cíl rozvíjet kompetence žáků potřebné pro environmentálně odpovědné jednání, tzn. takové, které je co nejpříznivější pro současný i budoucí stav životního prostředí.

Cíle EVVO na naší škole:

– motivovat žáky a pedagogy k posílení environmentálního cítění a aktivní ochraně přírody
– implementovat ekologické aspekty do všeobecných i odborných předmětů
– propojit ochranu životního prostředí s oborem stavebnictví a seznámit žáky s možnostmi omezení negativních dopadů stavebních aktivit na životní prostředí

Podle Metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ze dne 27. října 2008 má škola vytvořen dlouhodobý program EVVO jako součást ŠVP a ten je aktualizován v krátkodobých cílech na jeden školní rok.
Každý předmět rozpracovává průřezové téma Člověk a životní prostředí. V učebních osnovách některých předmětů jsou rozpracována konkrétní témata EVVO, v oblasti pracovních kompetencí je kladen důraz na získání praktických dovedností pro pobyt v přírodě i pro zacházení s ní.

Ve školním roce 2014/2015 byl ustanoven koordinátor ekologické výchovy – absolvent specializačního studia EVVO a ekotým, jehož členové se aktivně zapojují do tvorby plánu EV i jednotlivých akcí vedoucích k naplňování principů EVVO a TUR.

Členové ekotýmu

Ing. Norbert Hanzlík – ředitel školy
Mgr. Ivana Myšková – koordinátor environmentální výchovy
Ing. Jiřina Ullmanová
Ing. Jitka Hanková
Ing. Julius Hvízdák
Mgr. Hana Geržová
Mgr. Vítězslav Myška
Mgr. Renáta Rýcová
Mgr. Patrik Pavelka

Ekologizace provozu školy

Odpady
Separujeme plasty, sklo, papír, dřevo, toxický odpad, železo, elektrozařízení. V každém patře budovy se nachází speciální kontejnery na třídění odpadu, kompostujeme trávu a listí. Provádíme periodická školení a promítáme motivační filmy k této problematice, jsme zapojeni do projektu Recyklohraní.
Energie
Investujeme do rekonstrukce budovy – zateplení budovy, střechy a fasády, plastová okna a vstupní dveře. Máme nová tělesa osvětlení se sníženou spotřebou energie, popř. s čidlem pohybu. Vytápění je řízeno pomocí PC dle aktuálního obsazení učeben.
Voda
Výměna starých ventilů na vodovodním řádu, výměna baterií a splachovačů. V tomto školním roce byli žáci zapojeni do soutěže Voda a životní prostředí MSK (VŠB-TUO), ve které se umístili na 3. místě.

Enviromentální výchova projekty

Revitalizace objektu školy pro městskou ornitofaunu

Název dotačního programu: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016 Termín realizace projektu: 1. 9. 2015 – 31. 7. 2016 Financování projektu: Celkové výdaje: 35 000 Kč, podíl kraje: 75 % Ve školním roce 2015/2016 probíhá na naší škole realizace projektu „Revitalizace objektu školy pro městskou ornitofaunu“. Projekt je zaměřen na ochranu rorýse obecného, jehož populační početnost následkem zateplování budov rychle klesá i přesto, že je podle zákona č....

Projekt – Hledáme byty

Termín realizace projektu: 1. 9. 2014 – 31. 7. 2015 Financování projektu: SPŠ stavební Ve školním roce 2014/2015 probíhá na naší škole realizace projektu „Hledáme byty“. Projekt řeší problém biodiverzity a ochranu vybraných druhů městských ptáků, která spočívá zejména ve výrobě a instalaci hnízdních budek žáky v areálu SPŠ stavební. Konkrétně se jedná o ochranu všech druhů sýkor, rehka domácího a zahradního a rorýse obecného. V rámci projektu byly zhotoveny a instalovány tři typy hnízdních...

Enviromentální výchova – soutěže a exkurze

Biologická exkurze – Bělský les

Ve dnech 10 a 11. 4. 2017 se třídy 1. L a 1. G zúčastnily biologické exkurze na téma „Stromy kolem nás a lesní vegetační stupně ČR“. Skupiny žáků měly za úkol vypracovat pracovní listy k naučným tabulím, které se nacházejí na okraji Bělského lesa, s cílem seznámit se s jednotlivými lesními vegetačními stupni ČR a jejich typickými zástupci.

Konference mladých aneb Envofórum 2016

Dne 29.–30. září 2016 se konal v Opavě první ročník Konference mladých aneb Envofórum pro um i naši budoucnost, konané pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka. Na konferenci do opavského Kulturního domu Na Rybníčku byli pozváni žáci moravskoslezských středních a základních škol, kteří se zapojují do přírodovědných soutěží. Z naší školy se zúčastnilo pět žáků...

Konference ENVITALENT 2017

Dne 30. 3. 2017 se ve Velkém světě techniky v Dolní oblasti Vítkovic konal devátý ročník žákovské konference ENVITALENT, kterou každoročně pořádá Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Týmy 70 žáků a studentů z 33 základních a středních škol Moravskoslezského regionu prezentovaly na konferenci badatelské projekty s environmentální tematikou. Naši školu reprezentovali Jan Kubošek a Jan...

Náš student zabodoval v soutěži EKOENERGIE 17

Dne 5. 4. 2017 se na Střední škole teleinformatiky v Ostravě uskutečnil 9. ročník soutěže EKOENERGIE 2017 – Smart region. Naši školu reprezentoval Jan Pytlík (3. L), který se svým tématem o problematice malých vodních elektráren a poproudové ochraně vodních živočichů obsadil 3. místo a odnesl si finanční odměnu v hodnotě 2 000 Kč. Součástí soutěže byla také exkurze na téma Elektromobil...

Soutěž „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“

Dne 10. 11. 2016 se v prostorách koncertního sálu ostravské Janáčkovy konzervatoře konal již desátý ročník udělování titulu „Ekologická škola Moravskoslezského kraje“. Ve třech soutěžních kategoriích (MŠ, ZŠ a SŠ) se utkalo dohromady 50 škol. Naše škola se umístila mezi pěti nejúspěšnějšími a odnesla si poukaz na nákup experimentálního vybavení pro výuku přírodovědných předmětů i referenční list...

Exkurze – PR Polanský les a PR Rezávka

Dne 28. 3. 2016 se žáci třídy 1. L zúčastnili biologické exkurze do PR Polanský les a PR Rezávka. Hlavním cílem exkurze bylo seznámení žáků s přírodními podmínkami a typickými zástupci lužního lesa a s důsledky negativního vlivu poklesu hladiny podzemní vody v lužním lese, způsobeného regulací řeky Odry.