Název dotačního programu:
Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016
Termín realizace projektu: 1. 9. 2015 – 31. 7. 2016
Financování projektu: Celkové výdaje: 35 000 Kč, podíl kraje: 75 %
Ve školním roce 2015/2016 probíhá na naší škole realizace projektu „Revitalizace objektu školy pro městskou ornitofaunu“. Projekt je zaměřen na ochranu rorýse obecného, jehož populační početnost následkem zateplování budov rychle klesá i přesto, že je podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody již dlouhodobě zařazen mezi zvláště chráněné druhy fauny České republiky v kategorii ohrožených druhů.

Na realizaci tohoto projektu nám byla poskytnuta dotace Moravskoslezského kraje a za aktivity spojené s ochranou rorýse obecného nám byl zástupcem České ornitologické společnosti Evženem Tošenovským předán titul „Rorýsí škola“.
Cíle projektu
• seznámení žáků s možností biologizace stavebních aktivit na životní prostředí
• motivace žáků k aktivnímu přístupu v dané problematice
• konkrétní pomoc ptačímu druhu rorýs obecný, která spočívá:
1) ve vyhledávání ohrožených hnízdišť s následným informováním vlastníků o možnostech řešení,
2) ve výrobě a instalaci hnízdních budek na budovy.