Školní vzdělávací programy

ŠVP (školní vzdělávací program) poskytuje veřejnosti informace o zaměření školy, obsahu a rozsahu výuky. Popisuje jednotlivé vyučovací předměty a v nich specifikuje probírané učivo a výsledky vzdělávání žáků.

Školní vzdělávací programy pro obory

pozemní stavitelství technické lyceum geodézie a katastr nemovitostí

 

 

 

Učební plány jednotlivých oborů

Učební plány Vám poskytnou informace o vyučovacích předmětech a hodinových dotacích týdně v jednotlivých ročnících.

36 – 47 – M/01 Stavebnictví

ŠVP: Pozemní stavitelství, počítačová grafika a design

Platnost: od 1. 9. 2020

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. r2. r3. r4. r
1. Všeobecné vzdělávací:18151215
český jazyk a literatura3333
anglický jazyk3334
matematika4435
fyzika22--
chemie a ekologie2---
dějepis21--
občanská nauka--11
tělesná výchova2222
2. Odborné:14172118
pozemní stavitelství3454
stavební mechanika22--
stavební konstrukce--34
stavební provoz---3
konstrukční cvičení1234
odborné kreslení1---
stavební materiály1---
technická měření-2--
inf. a kom. technologie22--
geodézie--3-
ekonomika--3-
deskriptivní geometrie--21
CAD systémy12--
počítačová grafika--2-
rekonstrukce a grafický design---2
architektura11--
praxe22--
3. Volitelné:22--
německý jazyk22--
ruský jazyk22--
seminář z matematiky a jazyka českého22--

78 – 42 – M/01 Technické lyceum

ŠVP: Technické lyceum a architektura

Platnost: od 1. 9. 2019

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1.r2.r3.r4.r
1. Povinné:32333227
český jazyk a literatura3333
cizí jazyk č. 1 (AJ)3334
dějepis21--
občanská nauka--11
ekonomika--3-
tělesná výchova2222
matematika4445
fyzika3333
chemie322-
biologie a ekologie3---
architektura22--
technické kreslení22--
deskriptivní geometrie--22
CAD systémy--22
inf. a kom. technologie2222
cizí jazyk č. 2 (NJ)3333
technické měření-2--
stavební mechanika-22-
stavitelství-2--
2. Výběrové - volitelné:--22
konstr.cvičení seminář--2-
počítačová grafika a design---2
architektura seminář--22

Pozn.: Ve 3. ročníku si žáci volí 1 volitelný předmět, který zůstává i pro 4. ročník. Na konstukční cvičení – seminář ve 3. ročníku automaticky navazuje ve 4. ročníku předmět počítačová grafika a design.

36 – 46 – M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

ŠVP: Geodézie a geoinformatika

Platnost: od 1. 9. 2019

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1.r2.r3.r4.r
1. Všeobecné vzdělávací:18151215
český jazyk a literatura3333
cizí jazyk3334
občanská nauka--11
dějepis21--
matematika4435
fyzika22--
chemie a ekologie2---
tělesná výchova2222
2. Odborné:14172016
deskriptivní geometrie21--
inf. a kom. technologie232-
počítačová grafika--3-
kartografické rýsování22--
geodézie4434
geodetické výpočty-222
tvorba map2233
ekonomika--3-
katastr nemovitostí---2
praxe2345
3. Volitelné:2200
ruský jazyk22--
německý jazyk22--
seminář z matematiky a jazyka českého22--

Co se učí v předmětech?

Stavebnictví

V oboru Stavebnictví patři mezi stěžejní předměty pozemní stavitelství, konstrukční cvičení, CAD systémy a stavební konstrukce.

Český jazyk a literatura (1.–4. ročník) – Vyučuje se ve všech oborech a ve všech ročnících. Cílem výuky je, aby studenti: 1) získali čtenářskou gramotnost, tzn. aby pochopili a dovedli interpretovat různé texty; 2) získali literárněhistorický přehled, tzn. aby měli základní přehled o literárních směrech a jejích představitelích; 3) dovedli napsat základní slohové útvary a dokázali se adekvátně vyjadřovat v různých situacích.

Anglický jazyk (1.–4. ročník) – Studium začíná na úrovni A2 SERR a je ukončeno úrovní B2. Žáci se během doby studia připravují na zvládnutí maturitní zkoušky s řadou učebnic Maturita Solutions, která zároveň splňuje podmínky obsahu nové státní maturity. Žáci se také během studia seznámí s odbornou slovní zásobou z oblasti stavebnictví, architektury a částečně i geodézie. Cílem výuky je osvojit si základní komunikační strategie v oblasti každodenních činností a aktivit, a tím být schopen uplatnit své znalosti v praxi.

Německý jazyk (1.–4. ročník) – Studium začíná na úrovni A1 SERR a je ukončeno úrovní B1. Žáci se během doby studia připravují na zvládnutí maturitní zkoušky s řadou učebnic Passwort , která zároveň splňuje podmínky obsahu nové státní maturity. Žáci se také seznámí během studia s odbornou slovní zásobou z oblasti stavebnictví, architektury a částečně i geodézie. Cílem výuky je osvojit si základní komunikační strategie v oblasti každodenních činností a aktivit, a tím být schopen uplatnit své znalosti v praxi.

Matematika (1.–4.ročník) – Učivo matematiky odpovídá svým obsahem a počtem hodin učivu na gymnáziích a je plně dostačující ke složení státní maturitní zkoušky z matematiky a k dalšímu studiu na vysoké škole. Obsahuje tematické celky: základy množinového počtu, základní funkce a jejich vlastnosti, komplexní čísla, planimetrie, stereometrie, analytická geometrie v rovině i prostoru, kombinatorika, pravděpodobnost, statistika, kuželosečky, posloupnosti, základy infinitezimálního počtu.

Fyzika (1.–2.ročník) – Žáci se seznámí se základními tématy středoškolské fyziky. Výuka poskytuje vzdělání na úrovni odpovídající přípravě pro praktický život, nepostačuje jako příprava pro vysokoškolské studium. Studenti, kteří chtějí pokračovat ve studiu na VŠ mají možnost si ve 4. ročníku zvolit seminář z fyziky, kde jsou zopakovány a doplněny základní poznatky.

Biologie (1. ročník) – Cílem výuky biologie je upevnit a rozšířit znalosti ze ZŠ v oblasti obecné biologie, biologie člověka a základů první pomoci. Dále studenti získají přehled o ekologických problémech a o ochraně přírody.

Deskriptivní geometrie (3.–4.ročník) – Žáci se seznámí se základními druhy promítání, konstrukcí těles, kuželosečkami, teoretickým řešením střech a se základy topografie. Obsah učiva odpovídá základům učiva deskriptivní geometrie na většině technických vysokých škol.

Chemie (1. ročník) – Cílem výuky je uspořádat a rozšířit poznatky o chemických látkách a jejich uplatnění v praxi.

Dějepis (1., 2. ročník) – Cílem výuky je, aby studenti znali základní historické události a pochopili jejich příčinné souvislosti s důrazem na moderní dějiny.

Občanská nauka (3., 4. ročník) – základy psychologie (osobnost člověka), sociologie (vztahy, společnost, mediální gramotnost, reklama), politologie (politika, volby, ideologie), práva (občanské, pracovní, rodinné), filosofie, etiky, problémů současného světa (konflikty, gender, globální problémy), finanční gramotnosti (rodinné hospodaření)

Tělesná výchova (1.–4. ročník) – sportovní hry, atletika, gymnastika, plavání, lyžování, cykloturistika, a další pohybové aktivity, kompenzace nežádoucích důsledků duševní práce a sedavého způsobu života, regenerace tělesných a duševních sil, sport a pohyb jako součást života moderního člověka

Informační a komunikační technologie (1.–2. ročník) – Žáci jsou vzděláváni v oblasti hardwaru, softwaru a počítačových sítí. Stěžejním učivem je ovládání operačního systému a standardních aplikačních programů – textového editoru, tabulkového procesoru, programu pro tvorbu prezentací, vektorového a rastrového grafického editoru, databázového programu. Rovněž je vyučována práce s informacemi, jejich vyhledávání prostřednictvím sítě Internet, vyhodnocování a následné využití a zpracování.

Pozemní stavitelství (1.–4. ročník) – Předmět žákům poskytuje komplexní vědomosti o stavebních konstrukcích, technologických postupech při provádění staveb, výrobních a montážních postupech hlavní stavební výroby, speciálních prací dokončovacích, technického zařízení budov a inženýrských staveb.

Konstrukční cvičení (1.–4. ročník) – Žáci se v tomto předmětu učí samostatně zpracovat úkoly týkající se konstrukčního řešení jednoduchých konstrukcí i složitějších konstrukčních celků.
V 1. a 2. ročníku žáci ručně (na rýsovací desce pomocí příložníku) vypracovávají dílčí výkresy, v 3. a 4. ročníku je celý projekt prováděn na PC pomocí programu ArchiCAD.

CAD systémy (2.–4. ročník) – výuka CAD systémů (Computer Aided Design – počítačová podpora konstruování) připravuje žáka pro konstruování a modelování ve dvou CAD programech: 1. AutoCAD jako příklad nejrozšířenějšího 2D CAD systému, určeného pro tvorbu jakékoliv technické dokumentace; 2. ArchiCAD jako příklad 3D CAD systému, určeného speciálně pro stavební projektanty, architekty a designery. Použití jednotlivých 2D kreslicích prvků a 3D konstrukčních nástrojů je ve 2. a 3. ročníku probráno na vzorovém projektu standardního rodinného domku. Ve 4. ročníku následuje efektivní využití nabytých znalostí při realizaci dvou projektů: stavby občanské vybavenosti a adaptace rodinného domu dle individuálního zadání.

Odborné kreslení (1. ročník) – Žáci se učí schopnosti rychle, jednoduše a poměrně přesně načrtnout myšlenku technického řešení s důrazem na čistotu provedení čar a vyjádření prostorové orientace objektů. Důraz je kladen na přijatelné výtvarné řešení a vystižení podoby objektu.

Architektura (2. ročník) – Žákům jsou předány základní informace o vývoji dějin architektury v jednotlivých obdobích historie jak v evropském měřítku, tak i na území naší republiky. Rovněž zde získávají vědomosti z oblasti ochrany životního prostředí ve vztahu k stavební činnosti a také zásady problematiky památkové péče.

Ekonomika (3.ročník) – Žáci se seznamují se základními ekonomickými vztahy, pojmy a s ekonomickým prostředím, ve kterém se jako zaměstnanci, podnikatelé, i občané budou pohybovat. Předmět objasňuje fungování tržní ekonomiky. Úkolem je rovněž rozvíjet ekonomické myšlení žáků.

Stavební provoz (4. ročník) – Stavební provoz je rozdělen na dvě části (teorie a cvičení). Obě se vzájemně doplňují. V části teoretické se žáci zaměřují na orientaci a schopnost jednání v rámci stavebního řízení v souladu se stavebním zákonem a dalšími předpisy.
V části cvičení se žáci učí stanovit cenu stavebních objektů a stavebních prací, a to pomocí objemové, odbytové a výrobní kalkulace.

Stavební mechanika (1. a 2. ročník) – Síla, soustavy sil v rovině, těžiště ploch a statické veličiny průřezu, statika tuhé desky, tlak sypkých hmot a stabilita opěrné zdi, základy nauky o pružnosti a pevnosti, nosníky, mimostředný tlak, prutové soustavy

Stavební materiály (1., 2. ročník) – Vlastnosti stav. materiálů, stavební kámen a kamenivo, keramické výrobky, pojiva, malty a betony, dřevo a výrobky ze dřeva, kovy ve stavebnictví, stavební sklo, plasty, izolační materiály, zkušebnictví ve stavební praxi,základní laboratorní úkony, stanovení měrné a objemové hmotnosti, stanovení pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu, stanovení nasákavosti, zkoušení kameniva do betonu, nedestruktivní zkoušení betonu, zkoušení cementů, zkoušení betonářské vody, zpracovatelnost betonové směsi apod.

Stavební konstrukce (3., 4. ročník) – Technologie betonu, zásady výpočtu bet. konstrukcí, navrhování prvků z prostého a železového betonu, železobetonové konstrukce, zděné, dřevěné a ocelové konstrukce a návrhy těchto konstrukcí

Praxe (1., 2. ročník) – Předmět se učí dvě hodiny týdně. Organizuje se a probíhá v dílnách školy a na pracovištích sociálních partnerů, kde žáci získávají manuální dovednosti při zachování pedagogických zásad. Při výuce se uplatňuje výchova k tvořivé práci, pěstování smyslu pro pořádek, uvědomělou kázeň a pocit zodpovědnosti za vykonanou práci.

Geodézie a katastr nemovitostí

U oboru geodézie jsou hlavní předměty geodézie, geodetické výpočty, tvorba map a praxe.

Český jazyk a literatura (1.–4. ročník) – Vyučuje se ve všech oborech a ve všech ročnících. Cílem výuky je, aby studenti: 1) získali čtenářskou gramotnost, tzn. aby pochopili a dovedli interpretovat různé texty; 2) získali literárněhistorický přehled, tzn. aby měli základní přehled o literárních směrech a jejích představitelích; 3) dovedli napsat základní slohové útvary a dokázali se adekvátně vyjadřovat v různých situacích.

Anglický jazyk (1.–4. ročník) – Studium začíná na úrovni A2 SERR a je ukončeno úrovní B2. Žáci se během doby studia připravují na zvládnutí maturitní zkoušky s řadou učebnic Maturita Solutions, která zároveň splňuje podmínky obsahu nové státní maturity. Žáci se také během studia seznámí s odbornou slovní zásobou z oblasti stavebnictví, architektury a částečně i geodézie. Cílem výuky je osvojit si základní komunikační strategie v oblasti každodenních činností a aktivit, a tím být schopen uplatnit své znalosti v praxi.

Německý jazyk (1.–4. ročník) – Studium začíná na úrovni A1 SERR a je ukončeno úrovní B1. Žáci se během doby studia připravují na zvládnutí maturitní zkoušky s řadou učebnic Passwort , která zároveň splňuje podmínky obsahu nové státní maturity. Žáci se také seznámí během studia s odbornou slovní zásobou z oblasti stavebnictví, architektury a částečně i geodézie. Cílem výuky je osvojit si základní komunikační strategie v oblasti každodenních činností a aktivit, a tím být schopen uplatnit své znalosti v praxi.

Matematika (1.–4.ročník) – Učivo matematiky odpovídá svým obsahem a počtem hodin učivu na gymnáziích a je plně dostačující ke složení státní maturitní zkoušky z matematiky a k dalšímu studiu na vysoké škole. Obsahuje tematické celky: základy množinového počtu, základní funkce a jejich vlastnosti, komplexní čísla, planimetrie, stereometrie, analytická geometrie v rovině i prostoru, kombinatorika, pravděpodobnost, statistika, kuželosečky, posloupnosti, základy infinitezimálního počtu.

Fyzika (1.–2.ročník) – Žáci se seznámí se základními tématy středoškolské fyziky. Výuka poskytuje vzdělání na úrovni odpovídající přípravě pro praktický život, nepostačuje jako příprava pro vysokoškolské studium. Studenti, kteří chtějí pokračovat ve studiu na VŠ mají možnost si ve 4. ročníku zvolit seminář z fyziky, kde jsou zopakovány a doplněny základní poznatky.

Chemie (1. ročník) – Cílem výuky je uspořádat a rozšířit poznatky o chemických látkách a jejich uplatnění v praxi.

Deskriptivní geometrie (1.–2.ročník) – Žáci se seznámí s kuželosečkami, základními druhy promítání, konstrukcí těles a se základy topografie a konstrukcí kartografických sítí. Obsah učiva odpovídá základům učiva deskriptivní geometrie na většině technických vysokých škol.

Biologie (1. ročník) – Cílem výuky biologie je upevnit a rozšířit znalosti ze ZŠ v oblasti obecné biologie, biologie člověka a základů první pomoci. Dále studenti získají přehled o ekologických problémech a o ochraně přírody.

Občanská nauka (3., 4. ročník) – základy psychologie (osobnost člověka), sociologie (vztahy, společnost, mediální gramotnost, reklama), politologie (politika, volby, ideologie), práva (občanské, pracovní, rodinné), filosofie, etiky, problémů současného světa (konflikty, gender, globální problémy), finanční gramotnosti (rodinné hospodaření)

Tělesná výchova (1.–4. ročník) – sportovní hry, atletika, gymnastika, plavání, lyžování, cykloturistika, a další pohybové aktivity, kompenzace nežádoucích důsledků duševní práce a sedavého způsobu života, regenerace tělesných a duševních sil, sport a pohyb jako součást života moderního člověka

Geodézie (1.–4. ročník) – během čtyř let naučí studenty osvojit si teoreticky pravidla související s přípravou a výkonem měřických činností, volbou postupu měření a efektivním využíváním měřických přístrojů.

Geodetické výpočty (2.–4. ročník) – výuka geodetických výpočtů navazuje na předmět geodézie, hlavní náplní je zvládnutí základních zeměměřických výpočtů nejen pomocí zápisníků a kalkulačky ale především na počítačích v geodetických programech.

Tvorba map (1.–4. ročník) – věnuje se rozšíření zeměpisných znalostí, nauky o terénu, popisu bodových polí a pracím při tvorbě map. Cílem předmětu je dosažení znalostí a dovedností nezbytných pro orientaci v oborech kartografie, geodezie a GIS.

Kartografické rýsování (1.–3. ročník) – předmět vede žáky k přesné práci, podporuje prostorovou představivost a smysl pro grafickou komunikaci. V 1. a 2. ročníku žák rýsuje tužkou, tuží a používá nulátka a křivítka. Ve 3. ročníku přibývá práce na počítači.

Praxe (1.–4. ročník) – zajišťuje odbornou přípravu pro budoucí povolání. Prohlubuje a upevňuje vědomosti i dovednosti žáků, získané v teoretických předmětech. Formuje vztah k povolání a důležitou roli hraje dvoutýdenní praxe v geodetických firmách.

Katastr nemovitostí (4. ročník) – cílem předmětu je seznámit žáky se základními majetkovými vztahy, pojmy a s prostředím vedení katastru nemovitostí.

Informační a komunikační technologie (1.–3. ročník) – vyučují se základní pojmy práce s počítačem, operační systém a uživatelský software Word, Excel a Internet a lokální síť, vektorová a rastrová grafika, prezentace, multimédia a počítačová kartografie v programu Kokeš

Technické lyceum

Obor technické lyceum se zaměřuje na matematiku, fyziku, architekturu, CAD systémy a informační a komunikační technologie.

Český jazyk a literatura (1.–4. ročník) – Vyučuje se ve všech oborech a ve všech ročnících. Cílem výuky je, aby studenti: 1) získali čtenářskou gramotnost, tzn. aby pochopili a dovedli interpretovat různé texty; 2) získali literárněhistorický přehled, tzn. aby měli základní přehled o literárních směrech a jejích představitelích; 3) dovedli napsat základní slohové útvary a dokázali se adekvátně vyjadřovat v různých situacích.

Anglický jazyk (1.–4. ročník) – Studium začíná na úrovni A2 SERR a je ukončeno úrovní B2. Žáci se během doby studia připravují na zvládnutí maturitní zkoušky s řadou učebnic Maturita Solutions, která zároveň splňuje podmínky obsahu nové státní maturity. Žáci se také během studia seznámí s odbornou slovní zásobou z oblasti stavebnictví, architektury a částečně i geodézie. Cílem výuky je osvojit si základní komunikační strategie v oblasti každodenních činností a aktivit, a tím být schopen uplatnit své znalosti v praxi.

Německý jazyk (1.–4. ročník) – Studium začíná na úrovni A1 SERR a je ukončeno úrovní B1. Žáci se během doby studia připravují na zvládnutí maturitní zkoušky s řadou učebnic Passwort , která zároveň splňuje podmínky obsahu nové státní maturity. Žáci se také seznámí během studia s odbornou slovní zásobou z oblasti stavebnictví, architektury a částečně i geodézie. Cílem výuky je osvojit si základní komunikační strategie v oblasti každodenních činností a aktivit, a tím být schopen uplatnit své znalosti v praxi.

Matematika (1.–4.ročník) – Učivo matematiky odpovídá svým obsahem a počtem hodin učivu na gymnáziích a je plně dostačující ke složení státní maturitní zkoušky z matematiky a k dalšímu studiu na vysoké škole. Obsahuje tematické celky: základy množinového počtu, základní funkce a jejich vlastnosti, komplexní čísla, planimetrie, stereometrie, analytická geometrie v rovině i prostoru, kombinatorika, pravděpodobnost, statistika, kuželosečky, posloupnosti, základy infinitezimálního počtu.

Fyzika (1.–4.ročník) – Fyzika svým obsahem odpovídá učivu probíraném na gymnáziích a je postačující jako příprava na vysokoškolské studium. Žáci se seznámí podrobně s jednotlivými tématy středoškolské fyziky. Součástí výuky je cvičení z fyziky, kde se řeší teoretické úlohy, zde jsou potřeba odpovídající matematické znalosti a praktické úlohy, které kladou důraz na zručnost. Ve 4. ročníku si mohou žáci zvolit seminář z fyziky, kde je zopakováno a doplněno učivo jednotlivých ročníků a zároveň slouží jako příprava k maturitě. Žáci s hlubším zájmem o fyziku si mohou vybrat praktickou maturitu z fyziky.

Chemie (1.–3. ročník) – Cílem vzdělávání je uspořádat a rozšířit poznatky o chemických látkách a poskytnout žákům poznatky, z kterých bude vycházet ekologická výchova a vzdělávání k ochraně životního prostředí v dalších předmětech. Chemie tvoří základ pro studium na vysoké škole technického zaměření. Žák se naučí správně používat základní chemické pojmy a názvosloví, pracovat s chemickými rovnicemi při řešení úloh. Získá přehled o systému chemických prvků a sloučenin a jejich užití v praxi. Obsahem výuky jsou 4 základní celky: obecná, anorganická, organická chemie a biochemie.

Deskriptivní geometrie (3.–4. ročník) – Během dvou let si žáci osvojí základy Mongeova promítání a poznají principy pravoúhlé axonometrie, což podporuje prostorovou představivost. Naučí se řešit valbové střechy, seznámí se s polohovými a metrickými vlastnostmi stereometrie a proberou kuželosečky a jejich vlastnosti.

Biologie (1. ročník) – Cílem výuky biologie je upevnit a rozšířit znalosti ze ZŠ v oblasti obecné biologie a genetiky, biologie člověka a základů první pomoci. Dále studenti získají přehled o biologických problémech, o ochraně přírody a seznámí se s přírodou našeho regionu.

Občanská nauka (3., 4. ročník) – základy psychologie (osobnost člověka), sociologie (vztahy, společnost, mediální gramotnost, reklama), politologie (politika, volby, ideologie), práva (občanské, pracovní, rodinné), filosofie, etiky, problémů současného světa (konflikty, gender, globální problémy), finanční gramotnosti (rodinné hospodaření)

Tělesná výchova (1.–4. ročník) – sportovní hry, atletika, gymnastika, plavání, lyžování, cykloturistika, a další pohybové aktivity, kompenzace nežádoucích důsledků duševní práce a sedavého způsobu života, regenerace tělesných a duševních sil, sport a pohyb jako součást života moderního člověka

Informační a komunikační technologie (1.–4. ročník) – Žáci jsou vzděláváni v oblasti hardwaru, softwaru a počítačových sítí. Stěžejním učivem je ovládání operačního systému a standardních aplikačních programů – textového editoru, tabulkového procesoru, programu pro tvorbu prezentací, vektorového a rastrového grafického editoru, databázového programu. Rovněž je vyučována práce s informacemi, jejich vyhledávání prostřednictvím sítě Internet, vyhodnocování a následné využití a zpracování. Logické myšlení žáků je prohlubováno prostřednictvím algoritmizace a základů programování.

Architektura (1.–4. ročník) – V prvním a druhém ročníku se probírá ve větší míře teorie a vývoj architektury, neboť v této době architekturu absolvují všichni žáci. Od třetího ročníku je architektura volitelný předmět. Ve třetím ročníku se žáci zaměřují na výtvarnou stránku, přípravu na vysokou školu – fakultu architektury. Ve čtvrtém ročníku se žáci zaměřují na vývoj Ostravy a opakování dějin architektury.

Technické kreslení (1., 2. ročník) – Žáci 1. ročníku se věnují překreslování daných podkladů a důraz je kladen samotnému porozumění obsahu výkresu. Požadavky jsou kladeny na grafiku, písmo a pochopení základní terminologie pozemních staveb. Ve 2. ročníku už žáci začínají konstruovat dílčí části jednoduchého projektu.

Stavitelství (2. ročník) – Studium tohoto předmětu poskytuje žákům základní vědomosti o stavebních konstrukcích, výrobních a montážních postupech hlavní stavební výroby, o pracích spojených s technickým zařízením budov a o zemních pracích.

Konstrukční cvičení seminář (3. ročník) – Žáci v tomto předmětu zpracovávají jednoduchý projekt rodinného domu. Při zpracovávání výkresů se učí samostatně řešit konstrukční úkoly, rozvíjí se jejich logické uvažování a vedou se k samostatnému řešení daných problémů (ke schopnosti aplikovat získané vědomosti z hledisek konstrukčních, ekonomických, ekologických, architektonických, požární ochrany a bezpečnosti práce).

CAD systémy (3.–4. ročník) – výuka CAD systémů (Computer Aided Design – počítačová podpora konstruování) připravuje žáka pro konstruování a modelování ve dvou CAD programech: 1. AutoCAD jako příklad nejrozšířenějšího 2D CAD systému, určeného pro tvorbu jakékoliv technické dokumentace; 2. ArchiCAD jako příklad 3D CAD systému, určeného speciálně pro stavební projektanty, architekty a designery. Použití jednotlivých 2D kreslicích prvků a 3D konstrukčních nástrojů je probráno na vzorovém projektu standardního rodinného domku.

Stavební mechanika (2., 3. ročník) – Síla, soustavy sil v rovině, těžiště ploch a statické veličiny průřezu, statika tuhé desky, tlak sypkých hmot a stabilita opěrné zdi, základy nauky o pružnosti a pevnosti, nosníky, mimostředný tlak, prutové soustavy

Technická měření (2. ročník) – Zkušebnictví ve stavební praxi,základní laboratorní úkony, stanovení měrné a objemové hmotnosti, stanovení pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu, stanovení nasákavosti, zkoušení kameniva do betonu, nedestruktivní zkoušení betonu

Pomůcky a finanční náročnost studia

Učebnice

Žáci dostanou učebnice zapůjčeny.
Jazykové učebnice si žáci kupují navíc, cca v hodnotě za celé studium pro:
– AJ: 1000 Kč
– NJ: 1000 Kč
– RJ: 350 Kč (volitelný předmět)

Rýsovací potřeby, kalkulátor

Min dvě pravítka 60° a 45° s ryskou a úhloměrem, kovové kružítko, šablona s kolečky, tužky čtyř tvrdostí (možno i typu Pentel), pastelky, gumovací pryž měkká.

Další pomůcky dle oborů:

 • stavebnictví: kalkulátor se základními funkcemi, rýsovací prkno A2 s příložníkem, pracovní oděv a pracovní obuv do předmětu praxe
 • technické lyceum: kalkulátor se základními funkcemi.
 • geodézie: kalkulátor 10-ti místný s více pamětmi, kvalitní nulátko (nejlépe kovové s pohyblivým hrotem), rýsovací pera 0,35 a 0,5 mm.

Počítač

V prvním ročníku stačí starší počítač s 64bitovou verzí operačního systému a kancelářskými aplikacemi.

Ve vyšších ročnících doporučujeme počítač s min. 16 GB RAM, CPU i5 (vhodněji i7) a přídavnou grafickou kartou 4GB VRAM, SSD disk.

Systémové požadavky si můžete najít na stránkách https://www.cegra.cz/produkty/software/archicad/syst-pozadavky/

Další 

Přezůvky – vzdušná domácí obuv (nazouváky).

Sálová obuv do tělocvičny (tenisky s bílou podrážkou), sportovní oblečení.

Visací zámek se závěsem do průměru 6 mm k šatní skřínce.

 

 

Další náklady spojené s výukou

V prvním nebo druhém ročníku se studenti zúčastní jednotýdenního lyžařského výcvikového kurzu, kde potřebují svou výzbroj i výstroj, sami si hradí pobyt a vleky. Možnost půjčení lyží/snowboardu cca 100 Kč na den za celý set.

Ve druhém ročníku se studenti zúčastňují týdenního cykloturistického kurzu, kde potřebují jízdní kolo a opět si sami hradí pobyt.

Ve čtvrtém ročníku studenti jezdí na tří až čtyřdenní maturitní exkurzi (většinou do Prahy) – tuto exkurzi si hradí sami.

Každý rok škola navštíví 3 až 4 filmová nebo divadelní představení – žáci si hradí snížené vstupné sami.

Stravování

V budově školy je umístěn stylově zařízený bufet s možnosti nákupu svačiny či nápojů. Otevírací doba bufetu je od 7.15 hod. do 12.45 hod. V letních měsících mohou studenti využít posezení v atriu školy.

Obědy jsou zajištěny na SPŠ chemické (asi 100 m od naší školy).

Informace k přihlášení strávníka a navedení inkasa najdete webových stránkách spsch.eu

Informace pro nové strávníky pro školní rok 2022/2023

Možnosti ubytování

Naše škola nedisponuje ubytovací kapacitou pro studenty.
Studenti mohou využít ubytování v domovech mládeže v Ostravě např.

 • Domov mládeže a Školní jídelna – výdejna, Ostrava Hrabůvka, Krakovská 1095
  Bližší informace najdete na webových stránkách: dmostrava.cz
 • Domov mládeže, Lidická 50, Ostrava – Vítkovice
  Jde o odloučené pracoviště Domova mládeže v Hrabůvce, Krakovská 1095
 • Domov mládeže Střední zahradnické školy Ostrava, Dolní 78, Ostrava – Zábřeh
  Bližší informace najdete na webových stránkách školy: szas-ostrava.cz
 • Domov mládeže Střední školy prof. Matějčka17. listopadu 1123, Ostrava – PorubaBližší informace najdete na webových stránkách školy: skolspec.cz

   

 

Mimoškolní aktivity

Mimoškolní aktivity připravené pro naše studenty.

Kurzy

Žáci naší školy v prvním ročníku absolvují zimní výcvikový kurz s výukou lyžování nebo jízdy na snowboardu. Pro žáky druhého ročníku pravidelně připravujeme letní sportovní kurz se zaměřením na cykloturistiku, pěší turistiku, lezení apod.

Exkurze

V průběhu studia se žáci účastní mnoha krátkodobých exkurzí v různých stavebních provozech, odborně zaměřených výstav a tématických besed. Ve čtvrtém ročníku žáci absolvují 3–4denní exkurzi po architektonických památkách Prahy a okolí.

Po skončení vyučování se žáci mohou odreagovat v bezplatných zájmových kroužcích, převážně sportovního charakteru (volejbal, futsal, kondiční posilování, florbal).

Soutěže

Škola také pořádá pro své studenty mnoho soutěží v odborných znalostech a dovednostech, soutěže v ovládání cizích jazyků a v neposlední řadě také mnoho soutěží sportovních.