Jak funguje studentská rada

 • Studentská rada je samostatným orgánem žáků, který zajišťuje komunikaci mezi žáky a vedením školy.
 • Tvoří ji 1 člen každé kmenové třídy (pro případ nepřítomnosti má svého zástupce), všichni členové rady jsou rovnocenní a během jednání mohou nezávisle projevit svůj názor, návrh či myšlenku.
 • Studentská rada si volí svého předsedu a místopředsedu (zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti).
 • Studentská rada se schází pravidelně každý měsíc, svolává ji předseda. Výjimečně může být svolána ředitelkou školy.
 • Předseda vyslechne žádosti, návrhy a stížnosti žáků.
 • Na konci každé schůzky přichází na studentskou radu ředitelka školy, vyslechne aktuální problémy, návrhy a dává prostor pro dotazy.
 • Komplikovanější situace komunikuje předseda s vedením školy mimo zasedání studentské rady.
 • Z jednání studentské rady pořizuje zapisovatel záznam, který po zpracování odevzdává v elektronické podobě ředitelce školy.
 • Zástupci jednotlivých tříd informují své spolužáky o průběhu zasedání a výsledcích jednání rady.
 • Mimo tato setkání je možné se obrátit se svými problémy na zástupce ve třídách, popřípadě přímo na vedení studentské rady.

Cíle studentské rady

 • podporovat spolupráci mezi žáky a vedením školy
 • působit proti všem projevům diskriminace a nespravedlnosti ve škole
 • podporovat studentské aktivity