Oznámení žáků

Základní informace k podání oznámení

Přijímáme oznámení, která se týkají

  • šikany, kyberšikany,
  • návykových látek,
  • vztahových problémů,
  • jiné problematiky.

Neřešíme studijní záležitosti – tuto problematiku komunikujte prostřednictvím studentské rady.

Oznámení zaměstnanců

Základní informace k podání oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů včetně práv oznamovatelů

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jinou obdobnou činnosti, a které:

  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo porušuje jiný právní předpis, nebo předpis Evropské unie.

V souladu s § 9 odst. 2) písm. a) zákona o ochraně oznamovatelů si SPŠ stavební Ostrava jakožto povinný subjekt dle tohoto zákona vyhrazuje právo odmítnout přijmout oznámení od oznamovatele, který pro povinný subjekt vykonává:

  • samostatně výdělečnou činnost,
  • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.
  • ovýše uvedených osob nebude oznámení přijato.

Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému písemně, ústně nebo na žádost oznamovatele osobně. Oznamovatel může využít i externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti.