Při naší škole působí tyto neziskové organizace: 

Nadační fond STAVITELSKÝ PRAKTIK


Nadační fond je zřízen za účelem podpory těchto cílů

 • vyvíjet všestranné úsilí o pozvednutí všeobecné i odborné úrovně vzdělání studentů SPŠ stavební,
 • rozvíjet moderní formy výuky s využitím výpočetní techniky včetně zkvalitnění jazykové výuky důležité pro mezinárodní uplatnění absolventů školy,
 • zajišťovat učebnice, programové vybavení a jiné učební pomůcky pro žáky SPŠ stavební,
 • zajistit odměny pro vítěze školních kol soutěží (jazykových, přírodovědných, odborných),
 • zaplatit žákům cestovní náhrady na soutěže na krajské a celostátní úrovni,
 • zajišťovat propagaci výsledku práce školy.

Nadační fond je řízen a spravován tříčlennou správní radou

 • ředitel nadačního fondu Mgr. Radim Břežný
 • pokladník nadačního fondu Mgr. Jiří Filipec
 • manažer nadačního fondu PaedDr. Zdeňka Klečková

Do našeho nadačního fondu “Stavitelský praktik“ můžete přispět i vy.

 • Jména studentů, jejichž rodiče vypomohou částkou 1.000,- a více, budou zveřejněna na nástěnce nadace ve vstupní hale školy. Dle Vašeho přání lze od zveřejnění odstoupit.
 • Stavebním firmám nabízíme za 10.000,- Kč na rok reklamní plochu ve vstupní hale naší školy.
 • Tuto částku lze uplatnit jako dar u ročního zúčtování daně, popř. v daňovém přiznání. Dodatečné potvrzení Vám vydá Mgr. Jiří Filipec.

Číslo účtu nadačního fondu u České spořitelny a.s. Ostrava
č. ú.: 16 47 88 63 29 / 0800
konstantní symbol: 0379
variabilní symbol: jméno žáka a třídu

Asociace středoškolských klubů při SPŠ stavební v Ostravě-Zábřehu


Asociace středoškolských klubů České republiky je jedinou celorepublikovou neziskovou organizací, která se zabývá volnočasovými aktivitami mládeže do 26 let. V současné době působí na 65 školách ve všech krajích České republiky a její členská základna přesahuje 5 000 členů. ASK ČR je držitelem čestného titulu „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží na léta 2011 až 2015“. Detailní informace o její činnosti najdete na adrese www.askcr.cz.

Na naší škole asociace působí od roku 1997 a za tu dobu finančně a organizačně podpořila nespočet výletů, sportovních akcí a jiných volnočasových aktivit. V současné době má náš středoškolský klub 197 členů, které zastupuje níže uvedená klubová rada.

Klubová rada středoškolského klubu ASK při SPŠ stavební v Ostravě

 1. Petr Seidler – předseda klubu a člen správní rady ASK ČR
 2. Jeništová Eva – člen klubové rady
 3. Břežný Radim – člen klubové rady

Spolek RYS z. s.


Statutární orgány Spolku RYS z. s.

 1. Petr Seidler – předseda
 2. Zdeňka Klečková – místopředseda
 3. Kateřina Hájková – členka výboru

Spolek RYS (v době svého vzniku Občanské sdružení RYS) zahájil svou činnost dne 30. 11. 2004. Vznikl na základě zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. 1. ledna 2014 se pak občanské sdružení RYS transformovalo na Spolek RYS z. s. Spolek RYS je zájmové občanské sdružení středoškolské mládeže, učitelů a široké veřejnosti podporující školní a mimoškolní činnost středoškolské mládeže. Mezi hlavní cíle RYSu patří:

 • získávání finančních a hmotných prostředků pro zabezpečování svých cílů, a to především prostřednictvím grantů, účelových dotací a sponzorských darů
 • organizování konferencí, mezinárodních výměnných pobytů mládeže, exkurzí, táborů, sportovních a společenských akcí, které budou ku prospěchu činnosti středoškolské mládeže a zaměstnanců školy
 • realizace primárních až terciárních preventivních programů sociálně patologických jevů – v této oblasti je hlavním cílem organizování přednášek, workshopů a volnočasových aktivit pro středoškolskou mládež a zaměstnance školy
 • podpora provozování různých forem sportovní, vědecké a technické činnosti mládeže na středních školách, zejména pak ve volném čase – do této oblasti spadá organizační, poradenská a konzultační činnost směřující k využívání financí ze strukturálních fondů EU, grantů, účelových dotací a jiných zdrojů
 • podpora pozvednutí všeobecné i odborné úrovně vzdělávání studentů a zaměstnanců školy