Školní vzdělávací programy, učební plány

ŠVP (školní vzdělávací program) poskytuje žákům informace o obsahu a rozsahu výuky. Popisuje jednotlivé vyučovací předměty a v nich specifikuje probírané učivo, výstupy znalostí, způsoby hodnocení a metody výuky.

Učební plány poskytují informace o vyučovacích předmětech a hodinových dotacích týdně v jednotlivých ročnících.

ŠVP i učební plány jsou ke stažení v části pro uchazeče: https://stav-ova.cz/ucebni-plany-a-skolni-vzdelavaci-programy/

Formuláře ke stažení

Hodláte stáhnout a použít formuláře z webu Střední průmyslové školy stavební, Ostrava, příspěvkové organizace, se sídlem Středoškolská 2992/3, Zábřeh, 700 30 Ostrava, která nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.

Podrobné informace o nakládání s osobními údaji naleznete zde.

Jednotlivá zkouška

Jednotlivá zkouška je profesní zkouškou vykonávanou v rámci dalšího vzdělávání ve školách (část devátá zákona č. 561/2004 Sb. – školského zákona).

Jednotlivá zkouška svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z příslušného zkušebního předmětu uskutečňované v naší škole (§ 113 školského zákona).

Naše škola osvědčujeme získaný stupeň vzdělání, případně získanou odbornost vzdělání, ale nemůže rozhodnout o tom, zda jednoltivá zkouška je postačující pro splnění kvalifikačních požadavků pro výkon nějakých konkrétních činností vyjmenovaných ve speciálních zákonech resp. v zákonech upravujících oprávnění k vyjmenovaným činnostem.

O splnění či nesplnění požadavků pro výkon profesních činností rozhoduje text příslušného zákona, zaměstnavatel nebo příslušný úřad, který plnění tohoto zákona dozoruje, resp. při nesplnění požadavků uděluje sankce.

Přihláška k jednotlivé zkoušce  – ke stažení

  • K jednotlivé zkoušce se uchazeč přihlašuje v termínech stanovených v § 4 odst. 1 vyhlášky č.177/2009 – do 1. prosince pro jarní zkušební období, do 25. června pro podzimní zkušební období.
  • Za konání jednotlivé zkoušky se platí úplata, kterou uchazeč o vykonání jednotlivé zkoušky zaplatí před zahájením zkoušky – 2000Kč.
  • Témata a způsob hodnocení jsou na webových stránkách školy Určení maturitních předmětů_návrh hodnocení_okruhy_četba
  • Doručením Závazné přihlášky k jednotlivé zkoušce vzniká smluvní vztah mezi uchazečem o zkoušku a SPŠ stavební Ostrava. Platební a storno podmínky jsou součástí přihlášky.