Informace k přijímacímu řízení – přihláška, termíny, vyhodnocení

Přihláška, termíny

Termín podání přihlášky ke studiu

Přihláška do 1. kola přijímacího řízení musí být na naši školu doručena do 1. 3. 2022. Přihlášku lze podat přímo na podatelnu (vrátnici) naší školy osobně od 7:00 do 14:30 hodin (v týdnu od 28. 2. –  6. 3. 2022 jen do 12:30 hod.), nebo doručit poštou.

Přiznané uzpůsobení podmínek přijímací zkoušky (PUP)

Žáci se zdravotním postižením nebo specifickou poruchou učení, kteří chtějí uzpůsobení podmínek přijímací zkoušky, jsou povinni doložit k přihlášce originál písemného vyjádření pedagogicko-psychologické poradny s doporučením na uzpůsobení podmínek (nejpozději do 1. 3. 2022).

Formulář přihlášky

Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat na aktuálně platném tiskopisu předepsaném MŠMT.

Připravili jsme pro Vás ke stažení (klikněte na odkaz se souborem pravým tlačítkem myši a zvolte Uložit odkaz jako) předvyplněné formuláře přihlášek na naši školu pro všechny obory.

Přihlášky si můžete stáhnout, vyplnit a vytisknout (nebo nejdříve vytisknout a pak ručně vyplnit) a doručit osobně nebo poštou na naši školu.

Je potřeba vyplnit oba listy obsažené v souboru. Základní škola potvrzuje prospěch žáků na přihláškách (druhý list přihlášky).

Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na naší škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání (jsou nutné dvě přihlášky, přihlášku lze okopírovat).

Zdravotní způsobilost

Uchazeči o studium technického lycea nemusí mít na přihlášce potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Uchazeči o studium stavebnictví a geodézie musí mít od lékaře potvrzení o zdravotní způsobilosti, které se vztahuje i na praktickou výuku (tzn. razítko a podpis).

Lze využít jednu z následujících možností:

 • potvrzení o zdravotní způsobilosti studovat daný obor je vystaveno na tomto formuláři (po kliknutí na odkaz můžete formulář stáhnout), doložíte ho k přihlášce a pak už nemusíte mít způsobilost na přihlášce
 • na přihlášce ke studiu je text Schopen studia daného oboru včetně praktické výuky (v tomto případě už nepotřebujete potvrzení na samostatném formuláři, ale doporučujeme, abyste si výše uvedený formulář vzali k lékaři, jsou v něm upřesněny pracovní podmínky pro praktickou výuku, někteří lékaři tyto informace požadují, jinak posudek nevydají).

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro přijímání ke vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60 odst. 2) až 5) školského zákona a vyhlášky číslo 353/2016 Sb., v platném znění, 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou uvedených níže.

1. Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili níže popsaná kritéria pro přijetí.

2. Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání podle § 60d školského zákona na základě

 • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (dále jen za prospěch ze ZŠ),
 • výsledků přijímací zkoušky konané formou jednotné zkoušky,
 • dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (body za soutěže).

Předpokládaný počet přijímaných žáků pro rok 2022/2023

90 uchazečů        36-47-M/01     Stavebnictví (v loňském roce 170 přihlášek / 90 zápisových lístků)

30 uchazečů        36-46-M/01     Geodézie a katastr nemovitostí (v loňském roce 40 přihlášek / 22 zápisových lístků)

30 uchazečů        78-42-M/01     Technické lyceum (v loňském roce 54 přihlášek / 30 zápisových lístků)

Přijímací zkoušky 1. kolo (12. 4. 2022 a 13. 4. 2022) 

 • Všichni uchazeči konají v 1. kole jednotnou přijímací zkoušku, tzn. centrálně zadávané didaktické testy z matematiky a jazyka českého.
 • Termíny jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2021/2022 stanovilo MŠMT takto: první termín na 12. dubna 2022 a druhý termín na 13. dubna 2022.
 • Ředitelka nestanovila školní přijímací zkoušku, která by byla navíc k jednotným zkouškám.
 • Uchazeč koná jednotné testy v řádném termínu  na obou školách, které uvedl v přihlášce. 
 • U žáků se zdravotním postižením nebo specifickou poruchou učení, kteří doloží k přihlášce písemné vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, budou podmínky k vykonání přijímací zkoušky přizpůsobeny vzhledem k předloženému doporučení.
 • Cizinci, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka. Žádost musí být podaná současně s přihláškou ke studiu. Znalost českého jazyka škola ověří rozhovorem, který bude probíhat v době písemné zkoušky z jazyka českého.
 • Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy do 1. března 2022 (včetně doporučení k uzpůsobení podmínek).
 • Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat na aktuálně platném tiskopisu předepsaném MŠMT. Tyto formuláře je možno stáhnout z webových stránek MŠMT, nebo lze použít předvyplněnou přihlášku pro jednotlivé obory umístěné na webových stránkách školy (zde).

Přihláška ke vzdělávání musí obsahovat

 • Klasifikaci z prvního a druhého pololetí předposledního ročníku a prvního pololetí posledního ročníku, ve kterých žák splnil nebo plní povinnou školní docházku (pro uchazeče ze základní školy jde o první a druhé pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku, pro žáky z víceletých gymnázií jsou to první a druhé pololetí tercie a první pololetí kvarty), která je potvrzená školou, nebo ověřené kopie vysvědčení.
 • Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení (platí pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami).
 • Doklady o aktivitách uchazeče v soutěžích, pokud je uchazeč chce uplatnit.
 • U oboru stavebnictví a geodézie lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, který se vztahuje i na praktickou výuku. U oboru technické lyceum se lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nevyžaduje.

Kritéria pro přijetí

 • Pořadí uchazečů je stanoveno podle celkového bodového hodnocení (součet bodů za prospěch ze ZŠ, bodů ze zkoušky z matematiky a českého jazyka a bodů za umístění v olympiádách a vědomostních soutěžích).
 • Uchazeči konají v 1. kole zkoušku skládající se z centrálně zadávaných didaktických testů z matematiky a jazyka českého, každý z testů je hodnocen 50 body (body z testu z matematiky se pro stanovení pořadí uchazečů zdvojnásobí).
 • Cizinci, kteří požádali o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, absolvují rozhovor, který odpovídá požadavkům zkoušky pro cizince a je hodnocen maximálně 50 body. Podmínkou přijetí je, že uchazeč získá z rozhovoru alespoň 10 bodů.
 • Maximální počet bodů, které lze získat, je 215 bodů. Výsledné bodové hodnocení je zaokrouhleno na dvě desetinná místa.
 • Podmínkou pro přijetí je zisk alespoň 50 bodů z celkového počtu 215 bodů.

Přidělení bodů za prospěch, didaktické testy a soutěže

 • Za prospěch ze ZŠ lze získat maximálně 60 bodů. Prospěch je přepočítán na body tak, že průměru 1,00 je přiděleno 60 bodů a průměru 2,50 odpovídá 0 bodů. Za průměry v tomto rozsahu se přidělí body podle vzorce (100 – 40⋅X), kde X je aritmetický průměr z prospěchů za 1. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku. Průměr je zaokrouhlen na dvě desetinná místa.
 • Z didaktického testu z matematiky lze dosáhnout nejvýše 100 bodů (získané body z testu se násobí 2).
 • Z didaktického testu z jazyka českého lze dosáhnout nejvýše 50 bodů.
 • Za soutěže lze získat maximálně 5 bodů. Za umístění do 3. místa v olympiádě nebo jiné vědomostní soutěži z matematiky či fyziky v okresním kole budou přiděleny 3 body, za umístění do 3. místa v krajském kole 5 bodů. Písemné potvrzení nutno doložit před termínem konání zkoušky.
 • Počet přijatých uchazečů je limitován maximálně do naplnění kapacity 1. ročníků v jednotlivých oborech.

Splní-li dva či více uchazečů stanovená kritéria a mají stejné bodové hodnocení, určí se jejich pořadí podle těchto priorit (další se použije, nelze-li rozhodnout podle předchozího):

 • průměrná známka z matematiky na ZŠ
 • průměrná známka z fyziky na ZŠ
 • průměrná známka z českého jazyka na ZŠ
 • průměrná známka z anglického jazyka na ZŠ

PaedDr. Zdeňka Klečková
ředitelka školy

 

Další kola přijímacího řízení jsou vyhlášena v případě, že se nenaplní kapacita oboru. Informace o vyhlášení dalšího kola jsou zveřejněny na webových stránkách školy v aktualitách.

Základní kritéria

 • Uchazeče přijímáme bez přijímací zkoušky.
 • Pořadí uchazečů je stanoveno podle celkového bodového hodnocení (součet bodů za prospěch ze ZŠ a bodů za umístění v olympiádách a vědomostních soutěžích).
 • Cizinci, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, jsou povinni prokázat znalost češtiny. Znalost jazyka škola u těchto osob ověří rozhovorem, který odpovídá požadavkům zkoušky pro cizince a je hodnocen maximálně 50 body. Další podmínkou přijetí pro dané osoby je získání alespoň 10 bodů z tohoto rozhovoru.
 • Maximální počet bodů, které lze získat, je 65 bodů. Výsledné bodové hodnocení je zaokrouhleno na dvě desetinná místa.
 • Podmínkou pro přijetí je zisk alespoň 10 bodů z celkového počtu 65 bodů.

Přidělení bodů za prospěch a soutěže

 • Za prospěch ze ZŠ lze získat maximálně 60 bodů. Prospěch je přepočítán na body tak, že průměru 1,00 je přiděleno 60 bodů a průměru 2,50 odpovídá 0 bodů. Za průměry v tomto rozsahu se přidělí body podle vzorce (100 – 40X), kde X je aritmetický průměr z prospěchů za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku. Průměr je zaokrouhlen na dvě desetinná místa.
 • Za soutěže lze získat maximálně 5 bodů. Za umístění do 3. místa v olympiádě nebo jiné vědomostní soutěži z matematiky či fyziky v okresním kole budou přiděleny 3 body, za umístění do 3. místa v krajském kole 5 bodů. Písemné potvrzení nutno doložit před termínem konání zkoušky.
 • Počet přijatých uchazečů je limitován maximálně do naplnění kapacity 1. ročníků v jednotlivých oborech.

Splní-li dva či více uchazečů stanovená kritéria a mají stejné bodové hodnocení, určí se jejich pořadí podle těchto priorit (další se použije, nelze-li rozhodnout podle předchozího):

 • průměrná známka z matematiky na ZŠ
 • průměrná známka z fyziky na ZŠ
 • průměrná známka z českého jazyka na ZŠ
 • průměrná známka z anglického jazyka na ZŠ

Paeddr. Zdeňka Klečková ředitelka školy

Vyhodnocení (data budou aktualizována v dubnu 2022)

Vyhodnocení přijímacího řízení probíhá podle pravidel popsaných v části  vyhlášení 1. kola.

Předběžné pořadí

Předběžné pořadí uchazečů na základě dosažených bodů z testů z matematiky, češtiny a prospěch ze ZŠ budou zveřejněny na webových stránkách školy duben 2022.

Zákonný zástupce může dne  2022 od 13:00 do 14:30 hodin nahlédnout do spisu přijímacího řízení svého dítěte s možností vyjádřit se k podkladům rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí.

Konečné pořadí

Konečné výsledky přijímacího řízení (tzn. přijat, nepřijat) budou zveřejněny na úřední desce ve vstupní hale školy dne  2022 pod uvedeným číslem jednacím (je na pozvánce ke zkoušce nahoře vlevo) a zároveň na webových stránkách školy v části Výsledky (záložka v horní části této strány).

S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů nebudeme sdělovat výsledky zkoušek ani jednací číslo telefonicky.

Zápisový lístek

Zápisový lístek musí být podán nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl zveřejněn výsledek přijímacího řízení (tj. do  2022) a musí být podepsán zákonným zástupcem, který je uveden na přihlášce ke studiu.

Rodiče přijatých uchazečů mohou osobně odevzdat zápisový lístek na podatelně školy dne  2022 od 7:15 do 17:00 hodin. V dalších dnech je možné doručit zápisový lístek osobně od 7:15 do 14:30 hodin. Zápisový lístek může osobně odevzdat také uchazeč nebo je možné zaslat lístek poštou. Současně s odevzdáním zápisového lístku můžete vyřídit potřebné vstupní formality (bližší informace budou na pozvánce ke zkouškám).

Možnost zpětvzetí zápisového lístku

Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Nepřijatí uchazeči

Žádáme zákonného zástupce (uveden na přihlášce) žáka, který nebude přijat, aby si dne  2022 od 7:15 do 17:00 hodin vyzvedl na podatelně školy rozhodnutí o nepřijetí svého dítěte ke vzdělávání na naší škole.

Zároveň je možné podat odvolání proti nepřijetí ke studiu (tiskopis bude k dispozici na podatelně školy). Na základě odvolání je možné přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu.

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí zašleme následující pracovní den poštou.

Pokud nebudete přijati a chtěli byste studovat na naší škole, obraťte se po obdržení rozhodnutí o nepřijetí, na ředitelku školy PaedDr. Klečkovou nebo zástupkyni Ing. Ondrušovou, kteří s Vámi vzniklou situaci budou řešit.

 

Jak postupovat dál

Jste přijatí a rozhodnete se pro studium na naší škole

 • Jsme rádi a těšíme se na spolupráci v příštích letech.
 • Rodiče přijatých uchazečů mohou osobně odevzdat zápisový lístek do 10 dnů od vyhlášení výsledků na podatelně školy od 7.15 do 14.30 hodin. Zápisový lístek může osobně odevzdat také uchazeč nebo je možné zaslat lístek poštou. Zápisový lístek musí podepsat ten zákonný zástupce, který je podepsán na přihlášce ke studiu.
 • Zápisový lístek musíte odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek, tj. do  2022.
 • Prosíme, odevzdejte nám zápisový lístek co nejdříve, abychom věděli, kolik míst zbývá pro ty, kteří nebyli napoprvé přijati.
 • Další informace pro přijaté uchazeče najdete na webových stránkách školy v části pro studenty / pro 1. ročník (zde).

Jste přijatí, ale rozhodnete se pro studium na jiné škole

 • Je nám líto, že jste si nevybrali naší školu, ale samozřejmě Vám přejeme ve studiu hodně úspěchů.
 • Zároveň Vás prosíme, abyste nám tuto skutečnost oznámili mailem na adresu kleckova@stav-ova.cz nebo telefonicky na číslo 597 317 637. Za ochotu a vstřícnost Vám předem děkujeme.

Splnili jste kritéria (máte minimálně 50 bodů), ale nejste přijatí pro nedostatečnou kapacitu oboru

 • Vzhledem k tomu, že každý žák má podány dvě přihlášky, ne všichni přijatí k nám nastoupí, proto máte velkou šanci se k nám dostat.
 • Je vhodné vyzvednout si rozhodnutí o nepřijetí osobně (je to rychlejší než zaslání poštou) na podatelně školy dne 2022 od 7.15 do 17.00. Pokud tak neučiníte, bude rozhodnutí posláno následující pracovní den poštou.
 • Máte-li zájem o studium na naší škole, prosím, obraťte se na vedení školy, které s Vámi projedná potřebné kroky. Doporučujeme zajít osobně k ředitelce PaedDr. Klečkové nebo zástupkyni Ing. Ondrušové.

 Nesplnili jste kritéria (nemáte minimálně 50 bodů)

 • Bohužel Vás nemůžeme přijmout ani na odvolání.
 • Splňujete-li podmínky pro druhé kolo přijímacího řízení (10 bodů za prospěch ze základní školy), podejte přihlášku ke studiu do 2. kola přijímacího řízení.
 • Informace o volných místech a termínu druhého kola budou zveřejněny na webových stránkách školy.
 • Pokud nesplňujete podmínky pro druhé kolo přijímacího řízení (minimálně 10 bodů za prospěch ze základní školy, kritéria najdete zde), podejte si přihlášku do dalšího kola přijímacího řízení na jinou školu, na které podmínky přijetí splníte.

PaedDr. Zdeňka Klečková, ředitelka školy


Gratulujeme všem přijatým k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek na naší školu.

Jsme si jisti, že pokud uchazeč dokázal uspět u nelehkých přijímacích zkoušek, dokáže s úspěchem zvládnout studium na naší škole a případně dále pokračovat ve studiu na vysoké škole.


Pokyny pro podání zápisového lístku najdete na záložce Další kola