Název projektu

DofE

Program DofE je celosvětový program neformálního vzdělávání pro mladé lidi ve věku od 14 do 24 let, který založil v roce 1956 britský princ Philip, manžel královny Alžběty. Mladí lidé si v něm stanovují cíle ve čtyřech základních oblastech, jimiž jsou rozvoj talentu, sportovní aktivita, dobrovolnictví a dobrodružná expedice, a s pomocí dospělého mentora usilují o jejich splnění. Za překonání svých výzev získávají Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu z rukou významných osobností. Po celém světě se programu účastní na 8 milionů studentů, v České republice je do DofE nyní zapojeno přes 2 000 mladých lidí. Více informací najdete na webu www.dofe.cz.


Název projektu

Erasmus+

Cílem projektu je posunout vzdělávání v oblasti odborné angličtiny na vyšší úroveň. V tomto projektu, který běží po dobu jednoho roku, se zaměřujeme na vzdělávací obor Stavebnictví, konkrétně na vyučující odborných předmětů, jejichž znalost angličtiny není na takové úrovni, aby mohli aplikovat odbornou anglickou terminologii do výuku daných předmětů. Na začátek jsme zvolili aktivitu Kurzy a školení, výuka anglického jazyka v zahraničním kurzu, kterého se zúčastní čtyři učitelé odborných předmětů. Po kurzu bude následovat integrace nabytých dovedností do výuky, spolupráce učitelů odborných předmětů s vyučujícími anglického jazyka a zkvalitnění profesionální jazykové přípravy v naší organizaci.
Více informací naleznete zde.


Název projektu

Šablony 2023

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský

Termín realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025

Financování: projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Cíl projektu: přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.


Název projektu

Název projektu

Doučování 2022

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Termín realizace:

První fáze: 1. 1. 2022 – 31. 8. 2022

Druhá fáze: 1. 9. 2022 – 31. 12. 2022

Třetí fáze: 1. 1. 2023 – 31. 8. 2023

Financování: Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

Cíle projektu: Cílem programu je zajistit přednostní doučování žákům, kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním
případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen
prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

Základní kritéria pro určení  žáků ohrožených zásadním školním neúspěchem:
• Žák, který neplnil v odpovídající míře zadané úkoly při asynchronní výuce, a došlo u něj ke zhoršení výsledků vzdělávání.
• Žák, který se neúčastnil distanční výuky, a došlo u něj ke zhoršení výsledků vzdělávání.
• Žák, který opakuje ročník nebo byl hodnocen stupněm dostatečný, nedostatečný nebo nebyl hodnocen na konci 1. pololetí školního roku 2021/2022.
• Žák se speciálními vzdělávacími potřebami, u kterého došlo k pozastavení využívání podpory v době distanční výuky a protiepidemických opatření a současně se u něj projevilo zhoršení výsledků vzdělávání.
• Žák s odlišným mateřským jazykem, bez dostatečné podpory v rodině, která se odráží ve zhoršení výsledků vzdělávání.
• Žák, jehož jeden nebo oba rodiče mají nejvýše základní vzdělání a současně se u něj projevilo zhoršení výsledků vzdělávání.
• Žák, s jehož zákonnými zástupci bylo obtížné komunikovat zejména v období distanční výuky, což se negativně projevilo ve zhoršení jeho výsledků vzdělávání.


Název projektu

Šablony 2019

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Termín realizace: 1. 9. 2019 – 28. 2. 2022

Financování: projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Cíle projektu: Cílem projektu je podpora společného vzdělávání, podpora nových metod ve výuce, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů, spolupráce s rodiči a veřejností, propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky.

Popis projektu: Projekt je zaměřen na následující aktivity:

 • vzdělávání pedagogických pracovníků
 • vzájemná spolupráce pedagogů
 • tandemová výuka
 • nové metody ve výuce
 • zapojení odborníka z praxe do výuky
 • stáže pedagogů u zaměstnavatelů
 • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
 • projektový den
 • komunitně osvětová setkání

Název projektu

Šablony 2017

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Termín realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Financování: projekt je financován Evropskou unií

Popis projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Cíle projektu: Cílem projektu je podpora rozvoje pedagogických a vedoucích pracovníků v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.


 

Název projektu

Revitalizace objektu školy pro městskou ornitofaunu

Název dotačního programu: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016

Termín realizace projektu: 1.9.2015 – 31.7.2016

Financování projektu: Celkové výdaje: 35 000 Kč, podíl kraje: 75%

Cíle projektu

 • Seznámení žáků s možností biologizace stavebních aktivit na životní prostředí
 • Motivace žáků k aktivnímu přístupu v dané problematice
 • Konkrétní pomoc ptačímu druhu Rorýs obecný, která spočívá ve vyhledávání ohrožených hnízdišť a výrobě a instalaci hnízdních budek na budovu školy


Logo ROP

Název projektu

Přírodovědné učebny a laboratoře ve středních odborných školách

Operační program: ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Prioritní osa: 2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory: 2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory: 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/29.01724

Doba realizace projektu: únor 2015 – září 2015

Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů ve vybraných středních odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem (partneři projektu). Bude zlepšeno vybavení škol, takže bude plně odpovídat úrovni technického vývoje a požadavkům moderní výuky.

Výstupem projektu budou modernizované nebo nově vybudované učebny a laboratoře pro výuku přírodovědných předmětů.


digitalizaceskol.jpg, 16kB

Název projektu

Program podpory digitalizace škol

Cíle programu

 • podpora využívání digitálních technologií ve výuce
 • podpora aktivních ředitelů škol a učitelů ve snaze využívat digitální vzdělávací technologie
 • popularizace využívání digitálních vzdělávacích technologií mezi učiteli, dětmi, rodiči i veřejností
 • podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zvyšování motivace firem ke společenské zodpovědnosti

Logo ROP

Název projektu

Moderní zkušební laboratoře

Název operačního programu: Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013

Název prioritní osy: Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Financování projektu:
Celkové výdaje projektu 8.365.102,08 Kč
Dotace EU 6.899.961,76 Kč
Podíl kraje 1.465.140,32 Kč

Cílem projektu je zlepšení stávající infrastruktury pro vzdělávání, tzn. vytvoření podmínek pro zkvalitnění výuky stavebních a geodetických předmětů. Výstupem projektu budou inovované a modernizované laboratoře pro výuku stavebních a geodetických předmětů. V rámci projektu dojde k pořízení vybavení laboratoří stavebně zkušebními a geodetickými přístroji a ICT pro zkvalitnění výuky. Nově vybavené učebny umožní řešení mnohem širšího spektra úloh a praktickou simulaci reálných situací z praxe, čímž dojde k výraznému zatraktivnění výuky.


Logo RPIC

Název projektu

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků SPŠ stavební Ostrava

Cílem projektu je podpořit profesní rozvoj 47 pedagogických pracovníků SPŠ stavební Ostrava ve využívání ICT ve výuce, v oblasti kurikulární reformy a cizích jazyků.

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.44/01.0019

Číslo a název globálního grantu: CZ.1.07/1.1.07 – Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském

Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zprostředkující subjekt (poskytovatel): Moravskoslezský kraj, oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury

Příjemce: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace

Termín realizace: 1. 9. 2012 – 31. 3. 2014

Počet podpořených osob: 126

Počet úspěšně podpořených osob: 106
Klíčové aktivity projektu:

01 Rozvoj klíčových dovedností pedagogických pracovníků vedoucí ke změně klimatu školy.
02 Využívání moderních vyučovacích metod vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí žáků.
03 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce.
04 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti cizích jazyků
obrázek ze školení

Název projektu

Inovace výuky SPŠ stavební Ostrava

Tento projekt je na naší škole realizovaný od 6. 2. 2012. Projekt má prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání ve škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky je dosaženo tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0062

Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání

Název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

V rámci projektu se nám podařilo zřídit ve škole specializovanou jazykovou učebnu.


Název projektu

Vliv staveb, přístřešků a zeleně na tepelnou pohodu budov

Projekt se týká žáků stavební průmyslovky. V rámci studentské praxe prvních a druhých ročníků se zapojí cca 200 žáků 6-ti tříd ve věku 15-17 let do monitorování tepelných poměrů budov.

V září a říjnu žáci postaví dřevěný přístřešek a osadí kontaktní teploměry. Měřicí místa budou rozmístěna v rámci školní budovy tak, aby charakterizovala co nejpestřejší situace pro měření teploty stavebních materiálů ( rozdíly teplot na ohřívané straně budovy – stěny východní, jižní a západní, a na stěnách částečně chráněných. Kontaktní teploměry budou instalovány na ozeleněnou západní stěnu tělocvičny a na její část bez porostu, v atriu, chráněném budovou a v přístřešku atria.

Důraz bude kladen na týmovou spolupráci, kdy každodenní měření teploty, spolu se záznamy do tabulek v PC budou použity jako podklady pro práci v rámci Studentské odborné činnosti. Postupně budou vysázeny rostliny-podle jejich vegetačního období (podzim 2006, jaro 2007) a bude sledován jejich vliv na tepelnou pohodu budov.

Na průběh realizace grantu se můžete podívat v této prezentaci.


Logo RPIC

Název projektu

Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.07/11.0112

Číslo a název globálního grantu: CZ.1.07/1.1.07 – Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském

Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zprostředkující subjekt (poskytovatel): Moravskoslezský kraj, oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury

Příjemce: RPIC-ViP s.r.o.

Termín realizace: 21. 11. 2008 – 16. 5. 2011

Výše dotace: 824 101,43 Kč
Realizované aktivity projektu

 1. Podpořeno 421 žáků ZŠ při pořádání 6ti Dnů otevřených dveří na naší škole.
  Žáci ZŠ se seznámili s praktickými ukázkami technické výuky a získali tak přímou představu o nabízeném oboru vzdělávání.
 2. Připraveny vzdělávací materiály, 5ks
  elektronické příručky pro zkvalitnění výuky odborných předmětů: pozemní stavitelství, architektura, CADsystémy, geodézie, anglický jazyk – témata s odborným zaměřením.
 3. Oborově zaměřené soutěže žáků naší školy
  projektování pomocí ArchiCADu, rozpočtování stavebních konstrukcí, SOČ, Velux; celkem 13 soutěží, podpořeno 187 žáků naší školy; odborné exkurze žáků naší školy, 11x, podpořeno 261 žáků naší školy.
 4. „Trénink rozvoje klíčových kompetencí pedagogockých pracovníků“
  22. – 24. 6. 2010, zúčastnilo se pět našich pedagogů

Logo ROP

Název projektu

Infrastruktura ICT

Projekt realizovaný na naší škole v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, a to v souladu s usnesením Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko č. 25/233 ze dne 22. 4. 2009:

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/06.00371

Prioritní osa:2 Podpora prosperity regionu

Oblast podpory: 2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory: 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Přidělená dotace: 1 722 941,9 Kč

Ukončení projektu: 30. 4. 2010

V rámci projektu EU Infrastruktura ICT jsme třídy vybavili 24 dataprojektory, 26 notebooky a 2 interaktivními tabulemi. Škola pro výukové účely dále získala 3 digitální fotoaparáty a 1 digitální kameru. Navíc dostali učitelé pro tvorbu výukových materiálů laserovou tiskárnu a scanner.

projektor a interaktivní tabule

Počet žáků, využívajících nové vybavení sloužící k výuce, ke dni 1. 9. 2015 je již 1364 žáků.