Geodézie a katastr nemovitostí

Číslo oboru: 36-46-M/01

Školní vzdělávací program
GEODÉZIE A GEOINFORMATIKA

 

Jsme akční! Zaměřujeme v terénu, zpracováváme data v počítači, prostě děláme vše, aby stavbaři byli přesní…

Geodézie tvoří specifický obor, bez kterého se stavebnictví neobejde ve všech fázích výstavby a zabývá se měřením, výpočty a zobrazováním Země, pozemků a staveb.

Geoinformatika (geografie + informatika) řeší zpracování naměřených dat na počítači a jejich využití v praxi (např. navigace, protipovodňové plány atd.).

Zaměření výuky

 • práce s moderními pomůckami pro měření –  laserové dálkoměry, elektronické totální stanice, přístroje GNSS (GPS), využívající pohyb družic na oběžné dráze Země, pásmo
 • zvládnutí počítačové grafiky v specializovaných CAD programech (předměty informační a komunikační technologie a počítačová grafika)
 • měření a výpočty v souřadnicových sítích, určování nadmořských výšek, výpočty spádů, převýšení a výpočty kubatur, vytváření vrstevnic a profilů
 • vytyčení objektů, hranic a dělení pozemků přímo v terénu
 • tvorba geometrických plánů

Call For a Quote:

(346) 234-6973

Co budete umět a kam dál

Profil absolventa

Absolvent umí:

 • zajišťovat přípravu a organizaci měřických prací, vykonávat měření a vytyčování, zpracovávat naměřená data,
 • vytýčit hranice pozemku, podílet se na provádění pozemkových úprav, zaměřit a vyhotovit geometrické plány,
 • pracovat s projektovou dokumentací a vytyčovacími výkresy,
 • orientovat se ve všech typech map a v katastru nemovitostí,
 • provádět sběr dat, jejich přípravu pro zpracování geodetickým programem na počítači,
 • připravit vstupní údaje pro automatické zpracování mapy,
 • používat základní geoinformační technologie (geografické informační systémy GIS, dálkový průzkum Země, globální polohové a navigační systémy -GPS, geostatistika, počítačová kartografie) a aplikace technologií v geografických úlohách.

 

 

Uplatnění absolventa

 • technicko-hospodářský pracovník
  • v oblasti geodézie, kartografie, katastru nemovitostí, geodézie pro investiční výstavbu
  • pro tvorbu mapových podkladů pro katastr, turistiku, projektování staveb, životní prostředí, územní plánování
  • pro vedení technické mapy města, kterou musí vést každá pověřená obec
 • referent státní správy a samosprávy na katastrech nemovitostí, na stavebních úřadech, odboru životního prostředí, obecních úřadech
 • geodet, důlní měřič, kartograf, fotogrammetr
 • operátor geografických informačních systémů se zaměřením na Integrovaný záchranný systém ČR (GIS)
 • u armády ČR – vojenská geodézie, tvorba map a plánování postupu a taktiky
 • soukromý živnostník v oblasti výkonu zeměměřických činností
 • student VŠ – zejména inženýrská geodézie a geoinformatika, popř. jiné technické obory