Uzavírání klasifikace pro 4. ročníky

 • Při hodnocení druhého pololetí se vychází z klasifikace, která byla provedena do 11. 3. 2020.
 • Podpůrně lze upravit známku na základě hodnocení získaného při vzdělávání na dálku,
 • Pokud žák nemá podklady pro klasifikaci nebo je jeho prospěch nedostatečný a v 1. pololetí byl neklasifikován nebo hodnocen nedostatečně, lze žákovi udělit hodnocení prospěl.
 • Termín pro uzavření známek: pátek 22. května

Praktické maturity

 • Pondělí 25. května 2020      4. A POS/KOC          4. B  STK
 • Úterý 26. května 2020          4. A  STK                  4. B  POS/KOC
  • Začátek obou předmětů je v 8 hodin, sraz žáků je nejpozději v 7:45.
  • Žáci obou tříd jsou rozděleni na skupiny S1, S2.
  • Maturita je zkrácená, čistý čas na vypracování je 240 minut. Žáci s PUP mají navýšení dle doporučení.
  • Před praktickou maturitou jsou žáci povinni odevzdat prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Státní část maturitní zkoušky

 • Pondělí 1. června 2020
  • didaktický test z matematiky: začátek v učebně 8:00, sraz žáků je nejpozději v 7:45
  • didaktický test z jazyka anglického: začátek v učebně 13:00, sraz žáků je nejpozději v 12:45
 • Úterý 2. června 2020     
  • didaktický test z jazyka českého: začátek v učebně 8:00, sraz žáků je nejpozději v 7:45
 • Středa 3. června 2020
  • test matematika +: začátek 9:00, test se dělá na jiné škole
 • Před státními testy jsou žáci povinni odevzdat prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
 • Pozvánky k didaktickým testům byly odeslány na žákův školní mail dne 15. 5. 2020.
 • V pozvánkách je uvedeno číslo učebny. Žáci jsou povinni si toto číslo poznačit a jít rovnou do učebny, aby nedocházelo ke shlukování většího počtu osob u seznamů ve vestibulu školy.

Písemná práce z matematiky 4. L

 • Čtvrtek 4. června 2020
 • Začátek je v 8 hodin, mají 240 minut čistého času.
 • Žáci jsou rozděleni na dvě skupiny. Nemusí odevzdávat prohlášení o neexistenci příznaků, protože písemka navazuje na státní testy.

Ústní zkoušky

 • Časový rozpis zkoušek a maturitní komise jsou umístěny na webové nástěnce v části maturita stejně jako časový rozpis praktických maturit, státních testů a písemky z matematiky.
 • 9. června – 12. června 2020
  • třídy 4. B a 4. G
 • 15. června – 19. června 2020
  • třídy 4. L a 4. A
 • Každý žák je povinen v den své ústní matury odevzdat prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Bezpečnostní a hygienické pokyny během maturitních zkoušek

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Při vstupu do školy v den zkoušek předkládá žák prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz výše).
 • Před školou není dovoleno shromažďování žáků a jiných osob.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci školy nosí ve společných prostorách roušky, každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Na chodbách, při návštěvě toalet, společných a venkovních prostor je nutné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • Neprodleně po příchodu do třídy musí každý uchazeč použít dezinfekci na ruce.
 • Žáci se budou zdržovat pouze ve své třídě, nesmí chodit zbytečně po škole, nesmí využívat odpočinkové zóny školy a navštěvovat jiné třídy. Je povolen pouze přesun na toaletu.
 • Doporučujeme, aby žáci, kteří patří do rizikové skupiny, se dostavili se do školy s větším časovým předstihem a v učebně si sedli dále od dveří a k oknu.
 • V průběhu všech zkoušek jsou žáci povinni řídit se pokyny vyučujících.

Svatý týden

27. 5. – 29. 5., 4. 6. – 5. 6. 2020     třídy 4.B a 4.G

8. 6. – 12. 6. 2020                            třídy 4.A a 4.L


Maturitní zkouška 2020

Maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole, nejpozději však do 30. června 2020. Časové schéma konání maturitní zkoušky vyhlásí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a zveřejní jej na svých internetových stránkách.

Žáci budou konat maturitní zkoušku ze zkoušek, které uvedli v přihlášce k maturitní zkoušce. V rámci společné části maturitní zkoušky se zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk neskládá z dílčí zkoušky konané formou písemné práce.

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, upravuje pro školní rok 2019/2020 pravidla přijímacího řízení včetně podmínek konání jednotné přijímací zkoušky a pravidla konání maturitní a závěrečné zkoušky.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo informační materiál, jehož cílem je usnadnit orientaci v přijaté právní úpravě.

Oba dokumenty najdete na stránkách MŠMT.

 

 

Maturitní zkouška má dvě části, společnou a profilovou. Žák získá střední vzdělání s maturitou, jestliže úspěšně vykoná obě části. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem 561/2004 Sb., následnou novelizací 242/2008 Sb. a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách.

Bližší informace k maturitní zkoušce  jsou obsaženy v Maturitním zpravodaji č.43, který je zveřejněn na oficiálních stránkách maturitní zkoušky novamaturita.cz a na elektronické nástěnce.

Maturitní kalendář 2019/2020

V následující tabulce je přehled důležitých termínů týkajících se podávání přihlášek, pozvánek ke zkouškám, sdělování výsledků, tisku závěrečných dokumentů apod.

[table “17” not found /]

Termíny společné částí maturitní zkoušky 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020 od 21. dne po nástupu do školy. Termíny písemné práce z jazyka českého a jazyka anglického se ruší.

Čas zahájení přípravy zkoušky v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.

Přesný termín ukončení zkoušky je závislý na přesném termínu jejího zahájení; určující pro termín ukončení zkoušky je tedy závazná délka její administrace.

DatumZkušební předmětZahájení
přípravy
Zahájení
zkoušky
Ukončení
zkoušky
2. 5. 2024matematika8:008:1510:30
11:05 (PUP 25%)
11:40 (PUP 50%)
2. 5. 2024anglický jazyk13:3013:45

14:35 (PUP 100%)
15:45
16:20 (PUP 25%)
16:35 (PUP 50%)
3. 5. 2024český jazyk a literatura8:008:159:40
10:05 (PUP 25%)
10:25 (PUP 50%)
6. 5. 2024matematika rozšiřující8:008:15
10:45
11:25 (PUP 25%)
12:00 (PUP 50%)

Povolené pomůcky k společné části maturitní zkoušky

DatumHodinaOrganizace
14. 9. 202315:30 třídy 1.A, 1.B, 1.C
17:00 třídy 1.G, 1.L
schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků v aule školy
9. 11. 202316:00 - 18:00třídní schůzky
4. 1. 202415:30 - 17:00konzultace v kabinetech vyučujících
11. 4. 202416:00 - 18:00třídní schůzky v kmenových učebnách,
pak do 18:00 individuální konzultace v kabinetech

Termíny profilové částí maturitní zkoušky 2019/2020

DatumPředmětForma zkouškyTřída
12. 4. 2024 9:00
sraz nejpozději 8:45
CJLpísemná práce4. A, 4. B, 4. C 4. G, 4. L
15. 4. 2024 9:00
sraz nejpozději 8:45
Anglický jazyk písemná práce4. A, 4. B, 4. C, 4. G, 4. L
16. 4. 2024 9:00
sraz nejpozději 8:45
Německý jazyk písemná práce4. L
26. 4. 2024KOCpraktická zkouška4. A
29. 4. 2024STKpraktická zkouška4. A
29. 4. 2024STKpraktická zkouška4. B
30. 4. 2024KOCpraktická zkouška4. B
29. 4. 2024KOCpraktická zkouška
4. C
30. 4. 2024STKpraktická zkouška4. C
26. 4. 2024MATpísemná práce4. L
20. 5. – 24. 5. 2024profilové zkouškyústní zkouška4. C, 4. G, 4. L
27. 5. – 31. 5. 2024profilové zkouškyústní zkouška4. A, 4. B
20. 5. – 31. 5. 2024jednotlivá zkouška
z pozemního stavitelství
ústní zkouškapřihlášení zájemci z řad veřejnosti