Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) při zajišťování poradenských služeb vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a z vyhlášky 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Program ŠPP na naší škole naplňuje zejména tyto cíle:

 • pracuje se všemi subjekty školy a vytváří tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti i sociálně nežádoucích jevů;
 • spolupracuje k naplnění vzdělávacích potřeb žáka při poskytování poradenských služeb s dalšími odborníky;
 • sleduje účinnost preventivních programů aplikovaných školou a poskytuje metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci;
 • připravuje podmínky a rozšiřuje možnosti inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných;
 • buduje příznivé sociální klima pro inkluzi kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole;
 • posiluje průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváří předpoklady pro jeho snižování;
 • prohlubuje včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů;
 • prohlubuje a zlepšuje spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči;
 • integruje poradenské služby poskytované školou se službami ŠPZ (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce;
 • vede o poradenských službách poskytovaných školním metodikem prevence a výchovným poradcem dokumentaci.

Cíle poradenských služeb ŠPP

Škola uskutečňuje program poradenských služeb ve škole, který zahrnuje popis a vymezení rozsahu činností pedagogických pracovníků, preventivní program školy včetně strategie předcházení šikaně, školní neúspěšnosti a projevům rizikového chování. Posílení kvality poskytovaných poradenských služeb probíhá zejména prostřednictvím součinnosti ŠPZ a ŠPP.

Pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

Škola spolupracuje se ŠPZ také v oblasti dalších služeb zajišťovaných pro žáky podle standardních činností a služeb zajišťovaných školou.

Škola vede dokumentaci o poskytovaných podpůrných opatřeních. Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření;
 • prevenci školní neúspěšnosti;
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění;
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a odlišnými životními podmínkami;
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných;
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení;
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů;
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace;
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou;
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy;
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci;
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

 Pracovníci ŠPP (model poskytování poradenských služeb)

Podle obsahu činnosti pedagogických pracovníků školy, kteří poskytují poradenské služby a s nimi spjatou informační a metodickou podporu učitelům, žákům a jejich rodičům je v naší škole rozdělujeme na:

 1. poradenské pracovníky školy
  • výchovný poradce – náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních; novelizace – vyhláška č. 116/2011 Sb.;
  • školní metodik prevence – standardní činnosti školního metodika jsou vymezeny právním předpisem vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních;
 2. pracovníky, kteří se podílejí na poradenských službách a vytvářejí konzultační tým pro poskytování služeb ve škole (viz §7 vyhlášky č. 72/2005 Sb.)
  • třídní učitel
  • ředitel školy/zástupkyně školy
  • případně další pedagogové