Přihlášky, termíny

Geodeti na VŠB

1. kolo

Další kola

2022_SPŠS Ostrava na Art & Science

Průběh přijímaček

2022_SPŠS Ostrava na Art & Science

Vyhodnocení a co dál

Přijímací řízení – vyhodnocení

 • Výsledky budou vyhodnoceny školou a Cermatem po posledním náhradním termínu
   • Podklady rozhodnutí budou správním orgánem shromážděny ke dni 10. 5. 2024.
   • Nahlížení do spisu je možné 13. 5. 2024 od 8:00 do 14:00 v budově SPŠ stavební Ostrava, Ostrava – Zábřeh, Středoškolská 2992/3.
   • K podkladům rozhodnutí před jeho vydáním je možné se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit ve dnech 13. 5. ‐ 14. 5. 2024 od 8:00 do 14:00, nejpozději však dne 14. 5. 2024 do 14:00.
   • V případě elektronicky podaných přihlášek jsou výsledky JPZ a vyplněné záznamové archy k dispozici v DIPSY po přihlášení, v dalších případech jsou výsledky testů a vyplněné záznamové archy k dispozici ve škole, na které uchazeč konal testy.
 • Výsledky budou zveřejněny  v IS Cermatu, na našem webu a v budově školy 15. 5. 2024.
 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí v tištěné podobě se nevyhotovuje.
 • Zápisové lístky jsou zrušeny.
 • Odvolání proti rozhodnutí je možné, ale v případě nepřijetí z důvodu kapacity reálně nemá smysl, protože na školách nebudou volná místa a ani se neuvolní (pouze zcela výjimečně, pokud se uchazeč vzdá práva na přijetí).
 • Výsledky jsou konečné a preferenci školy ani oboru nelze měnit.
 • Uchazeč se může vzdát práva na přijetí, v prvním kole není přijat nikde a může se přihlásit do 2. kola, které proběhne opět s využitím IS CERMATu.

Informace pro přijaté uchazeče

Info pro 1. ročník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předběžné pořadí

 • Předběžné pořadí uchazečů na základě dosažených bodů z testů z matematiky, češtiny a prospěch ze ZŠ bude zveřejněno na webových stránkách školy 2024
 • Zákonný zástupce může dne   2024 od 16:00 do 17:00 hodin nahlédnout do spisu přijímacího řízení svého dítěte s možností vyjádřit se k podkladům rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí

Konečné pořadí

 •  Konečné výsledky přijímacího řízení (tzn. přijat, nepřijat) budou zveřejněny dne  2024 po 18 hodině pod uvedeným číslem jednacím (je na pozvánce ke zkoušce nahoře vlevo)
  • na úřední desce ve vstupní hale školy
  • na webových stránkách školy v části Výsledky
 • S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů nebudeme sdělovat výsledky zkoušek ani jednací číslo telefonicky

Zápisový lístek

 • Zápisový lístek slouží jako potvrzení uchazečova zájmu o studium na dané střední škole. Uchazeči o studium tento lístek v jedné kopii obdrží na základní škole, uchazeči z gymnázia na krajském úřadu.
 • Vzor vyplnění zápisového lístku 

                                       

 • Zápisový lístek musí být podán nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl zveřejněn výsledek přijímacího řízení (tj. do  2024)
 • Zápisový lístek musí být podepsán zákonným zástupcem, který je uveden na přihlášce ke studiu
 • Rodiče přijatých uchazečů nebo uchazeč mohou odevzdat zápisový lístek
  • osobně na podatelně školy dne  2024 od 8:30 do 17:00 hodin
  • v dalších dnech osobně od 7:15 do 14:30 hodin
  • současně s odevzdáním zápisového lístku můžete vyřídit potřebné vstupní formality (bližší informace jsou na pozvánce ke zkouškám)
  • zápisový lístek je možné zaslat poštou
 • Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání na střední školu po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu nebo na základě odvolání

Nepřijatí uchazeči

 • Žádáme zákonného zástupce žáka, který nebude přijat, aby si dne  2024 od 8:30 do 17:00 hodin vyzvedl na podatelně školy rozhodnutí o nepřijetí svého dítěte ke vzdělávání na naší škole
 • Zároveň je možné podat odvolání proti nepřijetí ke studiu (tiskopis pro odvolání ke stažení zde)
  • na základě odvolání je možné přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu
 • Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí zašleme následující pracovní den poštou
 • Pokud nebudete přijati a chtěli byste studovat na naší škole, dne můžete situaci osobně konzultovat s ředitelkou školy PaedDr. Klečkovou nebo zástupkyní Ing. Ondrušovou 
 • Odvolání proti rozhodnutí můžete podat i bez osobní konzultace, a to po obdržení rozhodnutí o nepřijetí v zákonné lhůtě 3 dnů – poštou nebo osobně na podatelně školy

Jak postupovat dál

Jste přijatí a rozhodnete se pro studium na naší škole – jsme rádi a těšíme se na spolupráci v příštích letech

 • Odevzdejte zápisový lístek do 10 dnů od vyhlášení výsledků (do 2024) na podatelně školy nebo ho zašlete poštou
 • Zápisový lístek musí podepsat ten zákonný zástupce, který je podepsán na přihlášce ke studiu
 • Prosíme, odevzdejte nám zápisový lístek co nejdříve, abychom věděli, kolik míst zbývá pro ty, kteří nebyli napoprvé přijati
 • Další informace pro přijaté uchazeče najdete na webových stránkách školy v části pro studenty / pro 1. ročník (zde)

Jste přijatí, ale rozhodnete se pro studium na jiné škole

 • Je nám líto, že jste si nevybrali naší školu, ale samozřejmě Vám přejeme ve studiu hodně úspěchů
 • Zároveň Vás prosíme, abyste nám tuto skutečnost oznámili prostřednictvím následujícího dotazníku https://forms.gle/dotaznik-prijati studenti
 • Za ochotu a vstřícnost Vám předem děkujeme

Splnili jste kritéria, ale nejste přijatí pro nedostatečnou kapacitu oboru

 • Vzhledem k tomu, že každý žák má podány dvě přihlášky a ne všichni přijatí k nám nastoupí, máte velkou šanci se k nám dostat z jakéhokoliv místa, protože nikdy nevíte, kam dají přihlášku ti, kteří skončili před vámi 
 • Je vhodné vyzvednout si rozhodnutí o nepřijetí osobně (je to rychlejší než zaslání poštou) na podatelně školy dne 2024 od 8.30 do 17.00 (pokud tak neučiníte, bude rozhodnutí posláno následující pracovní den poštou)
 • Máte-li zájem o studium na naší škole, prosím, obraťte se ve dnech 2024 na vedení školy, které s Vámi projedná potřebné kroky. Doporučujeme zajít osobně k ředitelce PaedDr. Klečkové nebo zástupkyni Ing. Ondrušové

PaedDr. Zdeňka Klečková, ředitelka školy