Přihlášky, termíny

Geodeti na VŠB

1. kolo

Další kola

2022_SPŠS Ostrava na Art & Science

Průběh přijímaček

2022_SPŠS Ostrava na Art & Science

Vyhodnocení a co dál

Další kola přijímacího řízení

 • Další kola přijímacího řízení jsou vyhlášena v případě, že se nenaplní kapacita oboru v předchozích kolech
 • Informace o vyhlášení dalšího kola jsou zveřejněny na webových stránkách školy v aktualitách

 Základní kritéria

 • Uchazeče přijímáme bez přijímací zkoušky
 • Pořadí uchazečů je stanoveno podle celkového bodového hodnocení (součet bodů za prospěch ze ZŠ a bodů za umístění v olympiádách a vědomostních soutěžích)
 • Cizinci, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, jsou povinni prokázat znalost češtiny
  • Znalost jazyka škola u těchto osob ověří rozhovorem, který odpovídá požadavkům zkoušky pro cizince a je hodnocen maximálně 50 body
  • Podmínkou přijetí pro dané osoby je získání alespoň 10 bodů z tohoto rozhovoru
 • Maximální počet bodů, které lze získat, je 65 bodů. Výsledné bodové hodnocení je zaokrouhleno na dvě desetinná místa
 • Podmínkou pro přijetí je zisk alespoň 10 bodů z celkového počtu 65 bodů

Přidělení bodů za prospěch a soutěže

 • Za prospěch ze ZŠ lze získat maximálně 60 bodů
  • Prospěch je přepočítán na body tak, že průměru 1,00 je přiděleno 60 bodů a průměru 2,50 odpovídá 0 bodů
  • Za průměry v tomto rozsahu se přidělí body podle vzorce (100 – 40X), kde X je aritmetický průměr z prospěchů za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku
  • Průměr je zaokrouhlen na dvě desetinná místa
 • Za soutěže lze získat maximálně 5 bodů
  • Za umístění do 3. místa v olympiádě nebo jiné vědomostní soutěži z matematiky či fyziky v okresním kole budou přiděleny 3 body, za umístění do 3. místa v krajském kole 5 bodů
  • Písemné potvrzení nutno doložit před termínem konání zkoušky
 • Počet přijatých uchazečů je limitován maximálně do naplnění kapacity 1. ročníků v jednotlivých oborech

  PaedDr. Zdeňka Klečková
  ředitelka školy