Přihlášky, termíny

Geodeti na VŠB

1. kolo

Další kola

2022_SPŠS Ostrava na Art & Science

Průběh přijímaček

2022_SPŠS Ostrava na Art & Science

Vyhodnocení a co dál

Další kola přijímacího řízení

 • Další kola přijímacího řízení jsou vyhlášena v případě, že se nenaplní kapacita oboru v předchozích kolech
 • Informace o vyhlášení dalšího kola jsou zveřejněny na webových stránkách školy v aktualitách

Přihláška ke vzdělávání a další dokumenty obsahují

 • Klasifikaci z prvního a druhého pololetí předposledního ročníku a prvního pololetí posledního ročníku, ve kterých žák splnil nebo plní povinnou školní docházku (obvykle pro uchazeče ze základní školy jde o první a druhé pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku, pro žáky z víceletých gymnázií jsou to první a druhé pololetí tercie a první pololetí kvarty), která je potvrzená školou, nebo úředně ověřené kopie vysvědčení
 • Cizinci, kteří nejsou schopni z objektivních důvodů (nikoli ztráta vysvědčení) doložit klasifikaci z uvedených tří pololetí, doloží klasifikaci v maximálním možném rozsahu, případně doloží dosažené vzdělání čestným prohlášením. Vysvědčení ze zahraniční školy dokládají v úředním překladu
 • Cizinci, kteří nejsou občany ČR dokládají současně s přihláškou žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka (pokud chtějí možnost využít). Uchazeči z Ukrajiny doloží kopii dokladu o dočasné ochraně
 • Doklady o aktivitách uchazeče v soutěžích, pokud je uchazeč chce uplatnit
 • U oboru stavebnictví a geodézie lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, který se vztahuje i na praktickou výuku. U oboru technické lyceum se lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nevyžaduje

Základní kritéria

 • Uchazeče přijímáme bez přijímací zkoušky
 • Pořadí uchazečů je stanoveno podle celkového bodového hodnocení (součet bodů za prospěch ze ZŠ a bodů za umístění v olympiádách a vědomostních soutěžích)
 • Cizinci, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, jsou povinni prokázat znalost češtiny. Znalost jazyka škola u těchto osob ověří rozhovorem, který odpovídá požadavkům zkoušky pro cizince a je hodnocen uspěl / neuspěl. Podmínkou pro přijetí dané osoby je hodnocení uspěl
 • Maximální počet bodů, které lze získat, je 65 bodů. Výsledné bodové hodnocení je zaokrouhleno na dvě desetinná místa

Přidělení bodů za prospěch a soutěže

 • Za prospěch ze ZŠ lze získat maximálně 60 bodů
  • Prospěch je přepočítán na body tak, že průměru 1,00 je přiděleno 60 bodů a průměru 2,50 odpovídá 0 bodů
  • Za průměry v tomto rozsahu se přidělí body podle vzorce (100 – 40X), kde X je aritmetický průměr z prospěchů za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku
  • Průměr je zaokrouhlen na dvě desetinná místa
 • U cizinců, kteří nebudou schopni doložit všechna 3 pololetí, bude aritmetický průměr spočítán z doložených pololetí. Pokud nebude doložena žádná klasifikace, bude za prospěch ze základní školy přiděleno 0 bodů
 • Za soutěže lze získat maximálně 5 bodů
  • Za umístění do 3. místa v olympiádě nebo jiné vědomostní soutěži z matematiky či fyziky v okresním kole budou přiděleny 3 body, za umístění do 3. místa v krajském kole 5 bodů
  • Písemné potvrzení nutno doložit před termínem konání zkoušky
 • Počet přijatých uchazečů je limitován maximálně do naplnění kapacity 1. ročníků v jednotlivých oborech

  PaedDr. Zdeňka Klečková
  ředitelka školy