Přihlášky, termíny

Geodeti na VŠB

1. kolo

Další kola

2022_SPŠS Ostrava na Art & Science

Průběh přijímaček

2022_SPŠS Ostrava na Art & Science

Vyhodnocení a co dál

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro přijímání ke vzdělávání ve školním roce 2024/2025

Vyhlášení 1. kola – plná verze, ke stažení v pdf formátu

Předpokládaný počet přijímaných žáků pro rok 2024/2025

90 uchazečů        36-47-M/01     Stavebnictví

(2020/21:170 přihlášek /90 zápisových lístků, 2021/22:171 přihlášek /87 lístků, 2022/23: 163 přihlášek, 90 lístků)

30 uchazečů        36-46-M/01     Geodézie a katastr nemovitostí

                           (2020/21: 40 přihlášek /22 zápisových lístků,  2021/22: 52 přihlášek /15 lístků, 2022/23: 81 přihlášek, 30 lístků)

30 uchazečů        78-42-M/01     Technické lyceum

                           (2020/21: 54 přihlášek /30 zápisových lístků,  2021/22: 62 přihlášek /29 lístků, 2022/23: 70 řihlášek, 29 lístků)

Přijímací zkoušky 1. kolo (12. 4. 20243 a 15. 4. 2024, náhradní termíny 29. 4. a 30.4. 2024)

 • Všichni uchazeči konají v 1. kole jednotnou přijímací zkoušku, tzn. centrálně zadávané didaktické testy z matematiky a jazyka českého
 • Ředitelka nestanovila školní přijímací zkoušku, která by byla navíc k jednotným zkouškám
 • Uchazeč má právo jednotné testy v řádném termínu  na dvou školách, které uvedl v přihlášce (jejich výběr určí CERMAT), započítává se lepší výsledek
 • U žáků se zdravotním znevýhodněním nebo specifickou poruchou učení, kteří doloží k přihlášce písemné vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, budou podmínky k vykonání přijímací zkoušky přizpůsobeny vzhledem k předloženému doporučení
 • Cizinci, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka. Žádost musí být podaná současně s přihláškou ke studiu. Znalost českého jazyka škola ověří rozhovorem, který bude probíhat v době písemné zkoušky z jazyka českého
 • Přijímání uchazečů z Ukrajiny se řídí opatřením obecné povahy MSMT-26560/2023-1 – cizinec má na základě žádostí doručených současně s přihláškou ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z matematiky  v ukrajinském jazyce a promíjí se mu zkouška z jazyka českého a je nahrazena pohovorem
 • Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce střední školy od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024
 • Přihlášku lze podat elektronicky, v podobě výpisu získaného ze systému nebo na aktuálně platném tiskopisu předepsaném MŠMT

  Kritéria pro přijetí

  • Dle § 60j školského zákona stanoví ředitelka školy pořadí uchazečů, které je sestaveno podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. Přijati budou uchazeči, kteří se umístí v pořadí nejhůře do místa určeného počtem přijímaných uchazečů
  • Celkové bodové hodnocení je dáno součtem
    • bodů za testy jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka (max. 100, což je 66,6% celkového hodnocení),
    • bodů za prospěch ze ZŠ (max. 45),
    • bodů za umístění v olympiádách a vědomostních soutěžích (max. 5)
  • Cizinci, kteří požádali o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, absolvují rozhovor, který odpovídá požadavkům zkoušky pro cizince. Podmínkou pro přijetí je výsledek uspěl
  • Maximální počet bodů, které lze získat, je 150 bodů. Výsledné bodové hodnocení je zaokrouhleno na dvě desetinná místa

  Přidělení bodů za prospěch, didaktické testy a soutěže

  • Z didaktického testu z matematiky lze dosáhnout maximálně 50 bodů
  • Z didaktického testu z jazyka českého lze dosáhnout maximálně 50 bodů
  • Za prospěch ze ZŠ lze získat maximálně 45 bodů
    • prospěch je přepočítán na body pomocí aritmetického průměru X, který je vypočten z hodnocení předmětů jazyk český, jazyk anglický, matematika, fyzika a chemie v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku, případně odpovídajících ročníků víceletého gymnázia (tzn. aritmetický průměr z 15 uvedených známek),
    • průměr je zaokrouhlen na dvě desetinná místa
    • průměru 1,00 je přiděleno 45 bodů a průměru 2,50 a více odpovídá 0 bodů,
    • za průměry v tomto rozsahu se přidělí body podle vzorce (75–30⋅X),
    • za každé hodnocení horší než dobrý z uvedených předmětů se odečítá 10 bodů, pokud by odečet vedl k záporné hodnotě, bude výsledkem hodnocení za ZŠ 0 bodů
  • Za soutěže lze získat maximálně 5 bodů. Za umístění do 3. místa v olympiádě nebo jiné vědomostní soutěži z matematiky či fyziky v okresním kole budou přiděleny 3 body, za umístění do 3. místa v krajském kole 5 bodů. Písemné potvrzení nutno doložit nejpozději 30. 4. 2024
  • Splní-li dva či více uchazečů stanovená kritéria a mají stejné bodové hodnocení, určí se jejich pořadí podle těchto priorit (další se použije, nelze-li rozhodnout podle předchozího):
    • počet bodů z didaktického testu z matematiky,
    • počet bodů z otevřených úloh v didaktickém testu z matematiky,
    • počet bodů z didaktického testu z jazyka českého,
    • vyšší preference oboru,
    • průměrná známka z matematiky na ZŠ,
    • průměrná známka z českého jazyka na ZŠ,
    • průměrná známka z anglického jazyka na ZŠ,
    • průměrná známka z fyziky na ZŠ