Přihlášky, termíny

Geodeti na VŠB

1. kolo

Další kola

2022_SPŠS Ostrava na Art & Science

Průběh přijímaček

2022_SPŠS Ostrava na Art & Science

Vyhodnocení a co dál

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro přijímání ke vzdělávání ve školním roce 2023/2024

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro přijímání ke vzdělávání ve školním roce 2023/24 – celý text

Předpokládaný počet přijímaných žáků pro rok 2023/2024

90 uchazečů        36-47-M/01     Stavebnictví (2020/21:170 přihlášek /90 zápisových lístků, 2021/22:171 přihlášek /87 lístků)

30 uchazečů        36-46-M/01     Geodézie a katastr nemovitostí (2020/21: 40 přihlášek /22 zápisových lístků,  2021/22: 52 přihlášek /15 lístků)

30 uchazečů        78-42-M/01     Technické lyceum (2020/21: 54 přihlášek /30 zápisových lístků,  2021/22: 62 přihlášek /29 lístků)

Přijímací zkoušky 1. kolo (13. 4. 2023 a 14. 4. 2023)

 • Všichni uchazeči konají v 1. kole jednotnou přijímací zkoušku, tzn. centrálně zadávané didaktické testy z matematiky a jazyka českého
 • Ředitelka nestanovila školní přijímací zkoušku, která by byla navíc k jednotným zkouškám
 • Uchazeč má právo jednotné testy v řádném termínu  na obou školách, které uvedl v přihlášce (pokud škola jednotné zkoušky koná), započítává se lepší výsledek
 • U žáků se zdravotním znevýhodněním nebo specifickou poruchou učení, kteří doloží k přihlášce písemné vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, budou podmínky k vykonání přijímací zkoušky přizpůsobeny vzhledem k předloženému doporučení
 • Cizinci, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka. Žádost musí být podaná současně s přihláškou ke studiu. Znalost českého jazyka škola ověří rozhovorem, který bude probíhat v době písemné zkoušky z jazyka českého
 • Přijímání uchazečů z Ukrajiny se řídí opatřením obecné povahy MSMT-29772/2022-1 – cizinec má na základě žádostí doručených současně s přihláškou ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z matematiky  v ukrajinském jazyce a promíjí se mu zkouška z jazyka českého a je nahrazena pohovorem
 • Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelice střední školy do 1. března 2023
 • Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat na aktuálně platném tiskopisu předepsaném MŠMT (lze použít předvyplněnou přihlášku pro jednotlivé obory umístěné na webových stránkách školy zde)

  Kritéria pro přijetí

  • Pořadí uchazečů je stanoveno podle celkového bodového hodnocení (součet bodů za prospěch ze ZŠ, bodů ze zkoušky z matematiky a českého jazyka a bodů za umístění v olympiádách a vědomostních soutěžích)
  • Uchazeči konají v 1. kole zkoušku skládající se z centrálně zadávaných didaktických testů z matematiky a jazyka českého, každý z testů je hodnocen 50 body (body z testu z matematiky se pro stanovení pořadí uchazečů zdvojnásobí)
  • Cizinci, kteří požádali o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, absolvují rozhovor, který odpovídá požadavkům zkoušky pro cizince. Podmínkou pro přijetí je výsledek uspěl
  • Maximální počet bodů, které lze získat, je 215 bodů. Výsledné bodové hodnocení je zaokrouhleno na dvě desetinná místa

  Přidělení bodů za prospěch, didaktické testy a soutěže

  • Za prospěch ze ZŠ lze získat maximálně 60 bodů
   • Prospěch je přepočítán na body tak, že průměru 1,00 je přiděleno 60 bodů a průměru 2,50 odpovídá 0 bodů
   • Za průměry v tomto rozsahu se přidělí body podle vzorce (100 – 40⋅X), kde X je aritmetický průměr z prospěchů za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku (u víceletých gymnázií prospěch z tercie a kvarty)
   • Průměr je zaokrouhlen na dvě desetinná místa
  • U cizinců, kteří nebudou schopni doložit všechna tři pololetí, bude aritmetický průměr spočítán z doložených pololetí. Pokud nebude doložena žádná klasifikace, bude za prospěch ze základní školy přiděleno 0 bodů
  • Z didaktického testu z matematiky lze dosáhnout nejvýše 100 bodů (získané body z testu se násobí 2)
  • Z didaktického testu z jazyka českého lze dosáhnout nejvýše 50 bodů
  • Za soutěže lze získat maximálně 5 bodů. Za umístění do 3. místa v olympiádě nebo jiné vědomostní soutěži z matematiky či fyziky v okresním kole budou přiděleny 3 body, za umístění do 3. místa v krajském kole 5 bodů. Písemné potvrzení nutno doložit před termínem konání zkoušky
  • Počet přijatých uchazečů je limitován maximálně do naplnění kapacity 1. ročníků v jednotlivých oborech

   V Ostravě    15. 11. 2022

   PaedDr. Zdeňka Klečková
   ředitelka školy