Přihlášky, termíny

Geodeti na VŠB

1. kolo

Další kola

2022_SPŠS Ostrava na Art & Science

Průběh přijímaček

2022_SPŠS Ostrava na Art & Science

Vyhodnocení a co dál

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro přijímání ke vzdělávání ve školním roce 2024/2025

Předpokládaný počet přijímaných žáků pro rok 2024/2025

90 uchazečů        36-47-M/01     Stavebnictví

(2020/21:170 přihlášek /90 zápisových lístků, 2021/22:171 přihlášek /87 lístků, 2022/23: 163 přihlášek, 90 lístků)

30 uchazečů        36-46-M/01     Geodézie a katastr nemovitostí

                           (2020/21: 40 přihlášek /22 zápisových lístků,  2021/22: 52 přihlášek /15 lístků, 2022/23: 81 přihlášek, 30 lístků)

30 uchazečů        78-42-M/01     Technické lyceum

                           (2020/21: 54 přihlášek /30 zápisových lístků,  2021/22: 62 přihlášek /29 lístků, 2022/23: 70 řihlášek, 29 lístků)

Přijímací zkoušky 1. kolo (12. 4. 20243 a 15. 4. 2024)

 • Všichni uchazeči konají v 1. kole jednotnou přijímací zkoušku, tzn. centrálně zadávané didaktické testy z matematiky a jazyka českého
 • Ředitelka nestanovila školní přijímací zkoušku, která by byla navíc k jednotným zkouškám
 • Uchazeč má právo jednotné testy v řádném termínu  na dvou školách, které uvedl v přihlášce (jejich výběr určí CERMAT), započítává se lepší výsledek
 • U žáků se zdravotním znevýhodněním nebo specifickou poruchou učení, kteří doloží k přihlášce písemné vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, budou podmínky k vykonání přijímací zkoušky přizpůsobeny vzhledem k předloženému doporučení
 • Cizinci, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka. Žádost musí být podaná současně s přihláškou ke studiu. Znalost českého jazyka škola ověří rozhovorem, který bude probíhat v době písemné zkoušky z jazyka českého
 • Přijímání uchazečů z Ukrajiny se řídí opatřením obecné povahy MSMT-29772/2022-1 – cizinec má na základě žádostí doručených současně s přihláškou ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z matematiky  v ukrajinském jazyce a promíjí se mu zkouška z jazyka českého a je nahrazena pohovorem
 • Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelice střední školy do: termín bude upřesněn v lednu 2024
 • Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat na aktuálně platném tiskopisu předepsaném MŠMT (lze použít předvyplněnou přihlášku pro jednotlivé obory umístěné na webových stránkách školy zde)

  Kritéria pro přijetí

  • Kritéria budou zveřejněna v lednu 2024

  Přidělení bodů za prospěch, didaktické testy a soutěže

  • Přidělení bodů bude zveřejněno v lednu 2024