PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY  proběhnou dne 3. 5. 2021 a 4. 5. 2021. 

MŠ  vydalo opatření obecné povahy, ze kterého plyne následující povinnost pro uchazeče:

Uchazeči o střední vzdělávání se umožní osobní přítomnost na přijímací zkoušce pouze pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) doloží před přijímací zkouškou jeden z následujících dokladů:

  • negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, kterou navštěvuje a které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky (škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test ve škole a vydat o výsledku testu doklad),
  • doklad o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  • doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech.

Další informace:

  • Žádáme zákonné zástupce, aby dohlédli, že jejich dítě bude mít některý z uvedených dokladů.
  • Pokud se žák dokladem neprokáže, škola účast na přijímací zkoušce neumožní. Žák bude konat přijímací zkoušky v náhradním termínu (pokud se řádně do 3  dnů omluví).
  • Do školy mají přístup pouze uchazeči, nikoli jejich doprovod.
  • Každý uchazeč bude mít respirátor třídy FFP2.
  • V souvislosti s prováděním testování na onemocnění COVID-19 dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. V souladu s čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Vás informujeme o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaký účel, na základě jakého právního titulu, po jakou dobu a jakým způsobem bude zpracování probíhat. Informace o zpracování údajů naleznete v tomto odkazu.