Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro přijímání ke vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60 odst. 2) až 5) školského zákona a vyhlášky číslo 353/2016 Sb., v platném znění, 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou uvedených níže.

1. Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili níže popsaná kritéria pro přijetí.

2. Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání podle § 60d školského zákona na základě

 • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (dále jen za prospěch ze ZŠ),
 • výsledků přijímací zkoušky konané formou jednotné zkoušky,
 • dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (body za soutěže).

Přijímací zkoušky v 1. kole 8.  6. 2020

 • Termíny jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání stanoví MŠMT.
 • Všichni uchazeči konají v 1. kole centrálně zadávané didaktické testy z matematiky a jazyka českého.
 • Ředitel nestanovil školní přijímací zkoušku, která by byla navíc k jednotným zkouškám.
 • Jednotné testy koná v řádném termínu uchazeč na škole, která je uvedena v přihlášce na prvním místě.
 • U žáků se zdravotním postižením nebo specifickou poruchou učení, kteří doloží k přihlášce písemné vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, budou podmínky k vykonání přijímací zkoušky přizpůsobeny vzhledem k předloženému doporučení.
 • Cizinci, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka. Žádost musí být podaná současně s přihláškou ke studiu. Znalost českého jazyka škola ověří rozhovorem, který bude probíhat v době písemné zkoušky z jazyka českého.
 • Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy do 1. března 2020 (včetně doporučení k uzpůsobení podmínek).
 • Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat na aktuálně platném tiskopisu předepsaném MŠMT. Tyto formuláře je možno stáhnout z webových stránek MŠMT, nebo lze použít předvyplněnou přihlášku na jednotlivé obory umístěné na webových stránkách školy (zde).

Přihláška ke vzdělávání musí obsahovat

 • Klasifikaci z posledních dvou ročníků, ve kterých žák splnil nebo plní povinnou školní docházku, která je potvrzená školou, nebo ověřené kopie vysvědčení.
 • Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení (platí pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami).
 • Doklady o aktivitách uchazeče v soutěžích, pokud je uchazeč chce uplatnit.
 • U oboru stavebnictví a geodézie lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, který se vztahuje i na praktickou výuku. U oboru technické lyceum se lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nevyžaduje.

Základní kritéria pro přijetí

 • Pořadí uchazečů je stanoveno podle celkového bodového hodnocení (součet bodů za prospěch ze ZŠ, bodů ze zkoušky z matematiky a českého jazyka a bodů za umístění v olympiádách a vědomostních soutěžích).
 • Uchazeči konají v 1. kole zkoušku skládající se z centrálně zadávaných didaktických testů z matematiky a jazyka českého, každý z testů je hodnocen body.
 • Cizinci, kteří požádali o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, absolvují rozhovor, který odpovídá požadavkům zkoušky pro cizince a je hodnocen maximálně 50 body. Podmínkou přijetí je, že uchazeč získá z rozhovoru alespoň 10 bodů.
 • Maximální počet bodů, které lze získat, je 165 bodů. Výsledné bodové hodnocení je zaokrouhleno na dvě desetinná místa.
 • Podmínkou pro přijetí je zisk alespoň 35 bodů z celkového počtu 165 bodů.

Přidělení bodů za prospěch, didaktické testy a soutěže

 • Za prospěch ze ZŠ lze získat maximálně 60 bodů. Prospěch je přepočítán na body tak, že průměru 1,00 je přiděleno 60 bodů a průměru 2,50 odpovídá 0 bodů. Za průměry v tomto rozsahu se přidělí body podle vzorce (100 – 40⋅X), kde X je aritmetický průměr z prospěchů za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku. Průměr je zaokrouhlen na dvě desetinná místa.
 • Z didaktického testu z matematiky lze dosáhnout nejvýše 50 bodů.
 • Z didaktického testu z jazyka českého lze dosáhnout nejvýše 50 bodů.
 • Za soutěže lze získat maximálně 5 bodů. Za umístění do 3. místa v olympiádě nebo jiné vědomostní soutěži z matematiky či fyziky v okresním kole budou přiděleny 3 body, za umístění do 3. místa v krajském kole 5 bodů. Písemné potvrzení nutno doložit před termínem konání zkoušky.
 • Počet přijatých uchazečů je limitován maximálně do naplnění kapacity 1. ročníků v jednotlivých oborech.

Splní-li dva či více uchazečů stanovená kritéria a mají stejné bodové hodnocení, určí se jejich pořadí podle těchto priorit (další se použije, nelze-li rozhodnout podle předchozího):

 • průměrná známka z matematiky na ZŠ
 • průměrná známka z fyziky na ZŠ
 • průměrná známka z českého jazyka na ZŠ
 • průměrná známka z anglického jazyka na ZŠ

Další kola přijímacího řízení

bude ředitel školy vyhlašovat po ukončení 1. kola přijímacího řízení v případě, že nedojde v 1. kole k naplnění předpokládaného stavu žáků.

Pro tato kola platí následující kritéria pro přijetí

 • Uchazeče přijímáme bez přijímací zkoušky.
 • Pořadí uchazečů je stanoveno podle celkového bodového hodnocení (součet bodů za prospěch ze ZŠ a bodů za umístění v olympiádách a vědomostních soutěžích).
 • Cizinci, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, jsou povinni prokázat znalost češtiny. Znalost jazyka škola u těchto osob ověří rozhovorem, který odpovídá požadavkům zkoušky pro cizince a je hodnocen maximálně 50 body. Další podmínkou přijetí pro dané osoby je získání alespoň 10 bodů z tohoto rozhovoru.
 • Maximální počet bodů, které lze získat, je 65 bodů. Výsledné bodové hodnocení je zaokrouhleno na dvě desetinná místa.
 • Podmínkou pro přijetí je zisk alespoň 10 bodů z celkového počtu 65 bodů.

Přidělení bodů za prospěch a soutěže

 • Za prospěch ze ZŠ lze získat maximálně 60 bodů. Prospěch je přepočítán na body tak, že průměru 1,00 je přiděleno 60 bodů a průměru 2,50 odpovídá 0 bodů. Za průměry v tomto rozsahu se přidělí body podle vzorce (100 – 40⋅X), kde X je aritmetický průměr z prospěchů za 1. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku. Průměr je zaokrouhlen na dvě desetinná místa.
 • Za soutěže lze získat maximálně 5 bodů. Za umístění do 3. místa v olympiádě nebo jiné vědomostní soutěži z matematiky či fyziky v okresním kole budou přiděleny 3 body, za umístění do 3. místa v krajském kole 5 bodů. Písemné potvrzení nutno doložit před termínem konání zkoušky.
 • Počet přijatých uchazečů je limitován maximálně do naplnění kapacity 1. ročníků v jednotlivých oborech.

Splní-li dva či více uchazečů stanovená kritéria a mají stejné bodové hodnocení, určí se jejich pořadí podle těchto priorit (další se použije, nelze-li rozhodnout podle předchozího):

 • průměrná známka z matematiky na ZŠ
 • průměrná známka z fyziky na ZŠ
 • průměrná známka z českého jazyka na ZŠ
 • průměrná známka z anglického jazyka na ZŠ

Ing. Norbert Hanzlík
ředitel školy