Uzavírání klasifikace pro 4. ročníky

 • Při hodnocení druhého pololetí se vychází z klasifikace, která byla provedena do 11. 3. 2020.
 • Podpůrně lze upravit známku na základě hodnocení získaného při vzdělávání na dálku,
 • Pokud žák nemá podklady pro klasifikaci nebo je jeho prospěch nedostatečný a v 1. pololetí byl neklasifikován nebo hodnocen nedostatečně, lze žákovi udělit hodnocení prospěl.
 • Termín pro uzavření známek: pátek 22. května

Praktické maturity

 • Pondělí 25. května 2020      4. A POS/KOC          4. B  STK
 • Úterý 26. května 2020          4. A  STK                  4. B  POS/KOC
  • Začátek obou předmětů je v 8 hodin, sraz žáků je nejpozději v 7:45.
  • Žáci obou tříd jsou rozděleni na skupiny S1, S2.
  • Maturita je zkrácená, čistý čas na vypracování je 240 minut. Žáci s PUP mají navýšení dle doporučení.
  • Před praktickou maturitou jsou žáci povinni odevzdat prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Státní část maturitní zkoušky

 • Pondělí 1. června 2020
  • didaktický test z matematiky: začátek v učebně 8:00, sraz žáků je nejpozději v 7:45
  • didaktický test z jazyka anglického: začátek v učebně 13:00, sraz žáků je nejpozději v 12:45
 • Úterý 2. června 2020     
  • didaktický test z jazyka českého: začátek v učebně 8:00, sraz žáků je nejpozději v 7:45
 • Středa 3. června 2020
  • test matematika +: začátek 9:00, test se dělá na jiné škole
 • Před státními testy jsou žáci povinni odevzdat prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
 • Pozvánky k didaktickým testům byly odeslány na žákův školní mail dne 15. 5. 2020.
 • V pozvánkách je uvedeno číslo učebny. Žáci jsou povinni si toto číslo poznačit a jít rovnou do učebny, aby nedocházelo ke shlukování většího počtu osob u seznamů ve vestibulu školy.

Písemná práce z matematiky 4. L

 • Čtvrtek 4. června 2020
 • Začátek je v 8 hodin, mají 240 minut čistého času.
 • Žáci jsou rozděleni na dvě skupiny. Nemusí odevzdávat prohlášení o neexistenci příznaků, protože písemka navazuje na státní testy.

Ústní zkoušky

 • Časový rozpis zkoušek a maturitní komise jsou umístěny na webové nástěnce v části maturita stejně jako časový rozpis praktických maturit, státních testů a písemky z matematiky.
 • 9. června – 12. června 2020
  • třídy 4. B a 4. G
 • 15. června – 19. června 2020
  • třídy 4. L a 4. A
 • Každý žák je povinen v den své ústní matury odevzdat prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Bezpečnostní a hygienické pokyny během maturitních zkoušek

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Při vstupu do školy v den zkoušek předkládá žák prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz výše).
 • Před školou není dovoleno shromažďování žáků a jiných osob.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci školy nosí ve společných prostorách roušky, každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Na chodbách, při návštěvě toalet, společných a venkovních prostor je nutné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • Neprodleně po příchodu do třídy musí každý uchazeč použít dezinfekci na ruce.
 • Žáci se budou zdržovat pouze ve své třídě, nesmí chodit zbytečně po škole, nesmí využívat odpočinkové zóny školy a navštěvovat jiné třídy. Je povolen pouze přesun na toaletu.
 • Doporučujeme, aby žáci, kteří patří do rizikové skupiny, se dostavili se do školy s větším časovým předstihem a v učebně si sedli dále od dveří a k oknu.
 • V průběhu všech zkoušek jsou žáci povinni řídit se pokyny vyučujících.

Svatý týden

27. 5. – 29. 5., 4. 6. – 5. 6. 2020     třídy 4.B a 4.G

8. 6. – 12. 6. 2020                            třídy 4.A a 4.L