Hygienická a protiepidemická pravidla platná od 1. 9. 2021 (příkaz ředitelky č.1 k provozu školy)

Na základě doporučení MŠMT a nařízení MZ platí od 1. 9. 2021 následující pravidla pro testování a provoz školy:

Příchod ke škole, vstup do budovy školy, pohyb dalších osob 

 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit;
 • do budovy mají povolen vstup pouze žáci školy;
 • zákonní zástupci a jiný doprovod smí vstoupit do budovy pouze po předem domluvené schůzce s daným vyučujícím nebo vedením školy (telefonicky nebo mailem sjednaná schůzka);
 • před školou není dovoleno shromažďování žáků a jiných osob;
 • žáci v maximální možné míře dodržují homogenitu tříd.

V budově školy, ve tříděve škole jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem, v co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole;

 • na chodbách, při návštěvě toalet, společných a venkovních prostor je důrazně doporučeno dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné;
 • ve školním bufetu žáci musí mít respirátor a jsou povinni dodržet odstup minimálně 1,5 metru, po ukončení nákupu odcházejí žáci ihned do své třídy;
 • je zakázáno shromažďování žáků před kabinetem vyučujícího, žáci řeší záležitosti v hodinách;
 • ve společných prostorách nosí žáci a zaměstnanci školy respirátor;
 • v průběhu pobytu ve třídě žáci a pedagogové nosit respirátor nemusí;
 • v každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min);
 • v učebnách výpočetní techniky jsou žáci povinni si dezinfikovat ruce po každém vstupu do učebny.

Při podezření na možné příznaky COVID-19 a při pozitivním testu

 • pokud žák bude mít pozitivní test nebo bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti;
 • zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase, pokud to jeho zdravotní stav  umožní;
 • u nezletilého žáka bude kontaktován zákonný zástupce s požadavkem okamžitého vyzvednutí žáka, žák může opustit školu i sám, pokud předloží zákonným zástupcem podepsané potvrzení o samostatném opuštění školy (ke stážení dole na stránce – Souhlas s opuštěním školy COVID);
 • onemocnění žáka je nutno nahlásit Ing. Ondrušové.

Pravidla pro stravování v budově SPŠ chemická

 • do budovy školní jídelny mohou vstoupit pouze strávníci (tzn., nesmí vstoupit osoba, která nemá zaplacený oběd) a to s respirátorem;
 • respirátor je nutné používat během celého pobytu v budově školní jídelny, lze ho odložit pouze při konzumaci obědu;
 • u vstupních dveří do jídelny je každý povinen použít dezinfekci;
 • doba oběda pro naši školu je vyhrazena od 13:00 do 14:45, pokud nebude výjimkou stanoveno jinak. Žáci školy mají zákaz vstupu do školní jídelny před 13 hodinou.

 

V Ostravě, dne 29. 8. 2021                                               PaedDr. Zdeňka Klečková, ředitelka školy