Vážení rodiče a žáci,

od pondělí 31. 1. 2022 se změní režim testování ve školách a režim karantén, od 15. 2. 2022 se změní platnost očkovacích certifikátů.

Žádám Vás tedy o spolupráci v zajištění testování a o komunikaci s třídní učitelkou / třídním učitelem při řešení karantén a způsobu výuky.

Základní informace k testování a karanténám:

 • od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu, žáci se testují vždy na začátku své první hodiny v rozvrhu daného dne,
 • s účinností od 31. 1. 2022 bude platit výjimka z povinného testování ve školách a z povinného testování zaměstnanců obecně pro osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů:
  • platí tedy ochranná lhůta 30 dnů od pozitivního výsledku PCR testu; po tuto dobu nejsou osoby povinny podrobovat se testování na školách či pracovištích,
  • pro prokázání této skutečnosti je tedy nezbytné disponovat potvrzením o pozitivním PCR testu včetně data jeho podstoupení,
 • pro všechny žáky platí, že po celou dobu pobytu ve škole až do dokončeného testování všech žáků třídy budou mít zakrytá ústa a nos předepsaným způsobem (nejen ve společných prostorách školy, ale i ve třídách) – toto je velmi důležité, protože jinak by v případě pozitivního výsledku kteréhokoli ze studentů museli studenti do karantény,
 • od 31. 1. 2022 osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, prodělaly onemocnění covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR, uplynula u nich izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu, nebude v tuto ochrannou lhůtu nařízena karanténa v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženým,
 • pro všechny zaměstnance platí stejná pravidla testování jako pro žáky školy.

 

Základní informace k platnosti certifikátů:

 • od 15. 2. 2022 je platný pouze ten očkovací certifikát, u kterého od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou,
  • zkrácení platnosti očkovacích certifikátů se tedy plošně týká všech osob, které dovršily 18 let,
  • doba platnosti certifikátu se zkracuje na nejvýše 270 dnů od dokončeného očkovacího schématu,
  • osobě, která má posilovací dávku, se doba platnosti očkovacího certifikátu nezkracuje,
  • pokud osobě uplynula doba platnosti očkovacího certifikátu (tj. 270 dnů od dokončeného očkování) a nemá posilovací dávku, hledí se na ní, jako by nebyla očkovaná.

 Přeji Vám i Vašim dětem mnoho zdraví!

V Ostravě, dne 30. 1. 2022                                               PaedDr. Zdeňka Klečková, ředitelka školy