Pedagogicko-psychologická poradna 

Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje odbornou psychologickou a pedagogickou péči, konzultace žákům, rodičům, učitelům a vychovatelům mateřských, základních i středních škol.

Kontakty

Kpt. Vajdy 2656/1a,
700 30 Ostrava – Zábřeh,
tel. 553 810 700, 553 810 701
e-mail: posta-zabreh@ppp-ostrava.cz

Žádost o vyšetření

 • O vyšetření nebo konzultaci žádají rodiče (zákonní zástupci) dítěte nebo zletilý klient sám.
 • Objednání je možné telefonicky, e-mailem i osobně.
 • Pokud rodič žádá o vyšetření sám, není nutné doporučení jiných odborníků nebo institucí.
 • Žádá-li rodič ve spolupráci se školou, zašle škola vyplněný dotazník „ Zpráva školy o dítěti“ s podpisem rodičů.
 • Je-li dítě v péči jiného odborníka (neurologa, logopeda, psychiatra, klinického psychologa, atd.) doporučujeme vzít s sebou k prvnímu vyšetření jejich zprávy.
 • Poskytované služby jsou bezplatné.

Informace pro maturanty

 • Podání žádosti o vyšetření klientem nebo zákonným zástupcem. Vzhledem k časové tísni nejlépe do konce měsíce září.
 • Doložení dlouhodobé péče školského poradenského zařízení. Zjištěné obtíže by měly být diagnostikovány nejpozději 1 rok před podáním žádosti. Byl-li žák v péči jiného poradenského zařízení, předloží ofocené zprávy.
 • Doložení potřeby přizpůsobování vzdělávacích potřeb žáka v průběhu studia na SŠ (SŠ specifikuje v dotazníku). Pokud žákovi během studia nebylo nutné přizpůsobovat podmínky ve výuce, je předpokládáno, že zvládne maturitu běžným způsobem.
 • Dle potřeby zprávy odborných lékařů.
 • Ukázky školních prací týkající se daného problému.

Uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky zahrnují

 • Navýšení časového limitu, umístění žáků do samostatné učebny, tolerance specifických chyb, možnost použití kompenzačních pomůcek, upravenou zkušební dokumentaci, využití individuální techniky pro zápis odpovědí, množnost podpory asistenta nebo služeb tlumočníka apod. Nejedná se o snížení rozsahu a náročnosti učiva!
 • Žák je zařazen do kategorií podle typu vzdělávacích potřeb a podle míry požadovaných uzpůsobení. K zařazení žáků do kategorií a skupin je potřeba přistupovat individuálně, neboť ani u žáků se stejnou diagnózou není možno předpokládat, že funkční důsledky zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění budou stejného rozsahu a stejné závažnosti.
 • Speciální vzdělávací potřeby žáků zjišťují školská poradenská zařízení (SPC, PPP) – vypracují odborný posudek, který žák předá řediteli školy spolu s přihláškou k maturitní zkoušce k 1.12., který předchází roku vykonání maturitní zkoušky. Zavádí se nový termín „žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky“.

Formuláře pedagogicko-psychologické poradny potřebné pro vyšetření

Zpráva střední školy o žákovi – podklad pro vyšetření

Dotazník k maturitě

Dodatek k maturitě – tabulka symptomů