V roce 2015/2016 se naši studenti účastní 6. ročníku soutěže Voda a životní prostředí moravskoslezského kraje,  soutěže Ekoenergie (duben, pořádá SŠ teleinformatiky, O-Poruba) a Krajské ekologické konference, která se zabývá  prezentací žákovských projektů EVVO (pořádá Gymnázium Karviná).

Voda a životní prostředí moravskoslezského kraje

Soutěž začíná vyhlášením dne 1. 5. 2015 a končí pořádáním workshopu dne 11. 11. 2015, pořadatelem je Institut Environmentálního inženýrství Hornicko-geologické fakulty VŠB TU.

  • Soutěž je vyhlášena za účelem přiblížit a zvýšit zájem studentů středních škol o studium technických oborů na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, zejména oboru „Technologie a hospodaření s vodou“ na Hornicko-geologické fakultě.
  • V rámci soutěže bude studentům středních škol přiblížena problematika technologie a hospodaření s vodou jak po teoretické (odborné přednášky, semináře), tak praktické stránce (exkurze), a tím jim usnadnit rozhodování při výběru vhodného oboru v rámci studia na vysoké škole.

Garantem všech soutěží je Mgr. Ivana Myšková (kabinet 318a).