Učební plány a ŠVP

Geodeti na VŠB

Odborné předměty

Pomůcky

2022_SPŠS Ostrava na Art & Science

Aktivity

Co se učí v odborných předmětech?

Stavebnictví

V oboru Stavebnictví patři mezi stěžejní předměty pozemní stavitelství, konstrukční cvičení, CAD systémy a stavební konstrukce.

Pozemní stavitelství (1.–4. ročník) – Předmět žákům poskytuje komplexní vědomosti o stavebních konstrukcích, technologických postupech při provádění staveb, výrobních a montážních postupech hlavní stavební výroby, speciálních prací dokončovacích, technického zařízení budov a inženýrských staveb.

Konstrukční cvičení (1.–4. ročník) – Žáci se v tomto předmětu učí samostatně zpracovat úkoly týkající se konstrukčního řešení jednoduchých konstrukcí i složitějších konstrukčních celků.
V 1. a 2. ročníku žáci ručně (na rýsovací desce pomocí příložníku) vypracovávají dílčí výkresy, v 3. a 4. ročníku je celý projekt prováděn na PC pomocí programu ArchiCAD.

CAD systémy (1.–4. ročník) – výuka CAD systémů (Computer Aided Design – počítačová podpora konstruování) připravuje žáka pro konstruování a modelování ve dvou CAD programech: 1. AutoCAD jako příklad nejrozšířenějšího 2D CAD systému, určeného pro tvorbu jakékoliv technické dokumentace; 2. ArchiCAD jako příklad 3D CAD systému, určeného speciálně pro stavební projektanty, architekty a designery. Použití jednotlivých 2D kreslicích prvků a 3D konstrukčních nástrojů je ve 2. a 3. ročníku probráno na vzorovém projektu standardního rodinného domku. Ve 4. ročníku následuje efektivní využití nabytých znalostí při realizaci dvou projektů: stavby občanské vybavenosti a adaptace rodinného domu dle individuálního zadání.

Odborné kreslení (1. ročník) – Žáci se učí schopnosti rychle, jednoduše a poměrně přesně načrtnout myšlenku technického řešení s důrazem na čistotu provedení čar a vyjádření prostorové orientace objektů. Důraz je kladen na přijatelné výtvarné řešení a vystižení podoby objektu.

Architektura (2. ročník) – Žákům jsou předány základní informace o vývoji dějin architektury v jednotlivých obdobích historie jak v evropském měřítku, tak i na území naší republiky. Rovněž zde získávají vědomosti z oblasti ochrany životního prostředí ve vztahu k stavební činnosti a také zásady problematiky památkové péče.

Ekonomika (3.ročník) – Žáci se seznamují se základními ekonomickými vztahy, pojmy a s ekonomickým prostředím, ve kterém se jako zaměstnanci, podnikatelé, i občané budou pohybovat. Předmět objasňuje fungování tržní ekonomiky. Úkolem je rovněž rozvíjet ekonomické myšlení žáků.

Stavební provoz (4. ročník) – Stavební provoz je rozdělen na dvě části (teorie a cvičení). Obě se vzájemně doplňují. V části teoretické se žáci zaměřují na orientaci a schopnost jednání v rámci stavebního řízení v souladu se stavebním zákonem a dalšími předpisy.
V části cvičení se žáci učí stanovit cenu stavebních objektů a stavebních prací, a to pomocí objemové, odbytové a výrobní kalkulace.

Stavební mechanika (1. a 2. ročník) – Síla, soustavy sil v rovině, těžiště ploch a statické veličiny průřezu, statika tuhé desky, tlak sypkých hmot a stabilita opěrné zdi, základy nauky o pružnosti a pevnosti, nosníky, mimostředný tlak, prutové soustavy

Stavební materiály (1., 2. ročník) – Vlastnosti stav. materiálů, stavební kámen a kamenivo, keramické výrobky, pojiva, malty a betony, dřevo a výrobky ze dřeva, kovy ve stavebnictví, stavební sklo, plasty, izolační materiály, zkušebnictví ve stavební praxi,základní laboratorní úkony, stanovení měrné a objemové hmotnosti, stanovení pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu, stanovení nasákavosti, zkoušení kameniva do betonu, nedestruktivní zkoušení betonu, zkoušení cementů, zkoušení betonářské vody, zpracovatelnost betonové směsi apod.

Stavební konstrukce (3., 4. ročník) – Technologie betonu, zásady výpočtu bet. konstrukcí, navrhování prvků z prostého a železového betonu, železobetonové konstrukce, zděné, dřevěné a ocelové konstrukce a návrhy těchto konstrukcí

Praxe (1., 2. ročník) – Předmět se učí dvě hodiny týdně. Organizuje se a probíhá v dílnách školy a na pracovištích sociálních partnerů, kde žáci získávají manuální dovednosti při zachování pedagogických zásad. Při výuce se uplatňuje výchova k tvořivé práci, pěstování smyslu pro pořádek, uvědomělou kázeň a pocit zodpovědnosti za vykonanou práci.

Geodézie a katastr nemovitostí

U oboru geodézie jsou hlavní předměty geodézie, geodetické výpočty, tvorba map a praxe.

Geodézie (1.–4. ročník) – během čtyř let naučí studenty osvojit si teoreticky pravidla související s přípravou a výkonem měřických činností, volbou postupu měření a efektivním využíváním měřických přístrojů.

Geodetické výpočty (2.–4. ročník) – výuka geodetických výpočtů navazuje na předmět geodézie, hlavní náplní je zvládnutí základních zeměměřických výpočtů nejen pomocí zápisníků a kalkulačky ale především na počítačích v geodetických programech.

Tvorba map (1.–4. ročník) – věnuje se rozšíření zeměpisných znalostí, nauky o terénu, popisu bodových polí a pracím při tvorbě map. Cílem předmětu je dosažení znalostí a dovedností nezbytných pro orientaci v oborech kartografie, geodezie a GIS.

Kartografické rýsování (1.–3. ročník) – předmět vede žáky k přesné práci, podporuje prostorovou představivost a smysl pro grafickou komunikaci. V 1. a 2. ročníku žák rýsuje tužkou, tuží a používá nulátka a křivítka. Ve 3. ročníku přibývá práce na počítači.

Praxe (1.–4. ročník) – zajišťuje odbornou přípravu pro budoucí povolání. Prohlubuje a upevňuje vědomosti i dovednosti žáků, získané v teoretických předmětech. Formuje vztah k povolání a důležitou roli hraje dvoutýdenní praxe v geodetických firmách.

Katastr nemovitostí (4. ročník) – cílem předmětu je seznámit žáky se základními majetkovými vztahy, pojmy a s prostředím vedení katastru nemovitostí.

Informační a komunikační technologie (1.–3. ročník) – vyučují se základní pojmy práce s počítačem, operační systém a uživatelský software Word, Excel a Internet a lokální síť, vektorová a rastrová grafika, prezentace, multimédia a počítačová kartografie v programu Kokeš

Technické lyceum

Obor technické lyceum se zaměřuje na matematiku, fyziku, architekturu, CAD systémy a informační a komunikační technologie.

Matematika (1.–4.ročník) – Učivo matematiky odpovídá svým obsahem a počtem hodin učivu na gymnáziích a je plně dostačující ke složení státní maturitní zkoušky z matematiky a k dalšímu studiu na vysoké škole. Obsahuje tematické celky: základy množinového počtu, základní funkce a jejich vlastnosti, komplexní čísla, planimetrie, stereometrie, analytická geometrie v rovině i prostoru, kombinatorika, pravděpodobnost, statistika, kuželosečky, posloupnosti, základy infinitezimálního počtu.

Fyzika (1.–4.ročník) – Fyzika svým obsahem odpovídá učivu probíraném na gymnáziích a je postačující jako příprava na vysokoškolské studium. Žáci se seznámí podrobně s jednotlivými tématy středoškolské fyziky. Součástí výuky je cvičení z fyziky, kde se řeší teoretické úlohy, zde jsou potřeba odpovídající matematické znalosti a praktické úlohy, které kladou důraz na zručnost. Ve 4. ročníku si mohou žáci zvolit seminář z fyziky, kde je zopakováno a doplněno učivo jednotlivých ročníků a zároveň slouží jako příprava k maturitě. Žáci s hlubším zájmem o fyziku si mohou vybrat praktickou maturitu z fyziky.

Informační a komunikační technologie (1.–4. ročník) – Žáci jsou vzděláváni v oblasti hardwaru, softwaru a počítačových sítí. Stěžejním učivem je ovládání operačního systému a standardních aplikačních programů – textového editoru, tabulkového procesoru, programu pro tvorbu prezentací, vektorového a rastrového grafického editoru, databázového programu. Rovněž je vyučována práce s informacemi, jejich vyhledávání prostřednictvím sítě Internet, vyhodnocování a následné využití a zpracování. Logické myšlení žáků je prohlubováno prostřednictvím algoritmizace a základů programování v Pythonu.

Architektura (1.–4. ročník) – V prvním a druhém ročníku se probírá ve větší míře teorie a vývoj architektury, neboť v této době architekturu absolvují všichni žáci. Od třetího ročníku je architektura volitelný předmět. Ve třetím ročníku se žáci zaměřují na výtvarnou stránku, přípravu na vysokou školu – fakultu architektury. Ve čtvrtém ročníku se žáci zaměřují na vývoj Ostravy a opakování dějin architektury.

Technické kreslení (1., 2. ročník) – Žáci 1. ročníku se věnují překreslování daných podkladů a důraz je kladen samotnému porozumění obsahu výkresu. Požadavky jsou kladeny na grafiku, písmo a pochopení základní terminologie pozemních staveb. Ve 2. ročníku už žáci začínají konstruovat dílčí části jednoduchého projektu.

Stavitelství (2. ročník) – Studium tohoto předmětu poskytuje žákům základní vědomosti o stavebních konstrukcích, výrobních a montážních postupech hlavní stavební výroby, o pracích spojených s technickým zařízením budov a o zemních pracích.

Konstrukční cvičení seminář (3. ročník) – Žáci v tomto předmětu zpracovávají jednoduchý projekt rodinného domu. Při zpracovávání výkresů se učí samostatně řešit konstrukční úkoly, rozvíjí se jejich logické uvažování a vedou se k samostatnému řešení daných problémů (ke schopnosti aplikovat získané vědomosti z hledisek konstrukčních, ekonomických, ekologických, architektonických, požární ochrany a bezpečnosti práce).

CAD systémy (3.–4. ročník) – výuka CAD systémů (Computer Aided Design – počítačová podpora konstruování) připravuje žáka pro konstruování a modelování ve dvou CAD programech: 1. AutoCAD jako příklad nejrozšířenějšího 2D CAD systému, určeného pro tvorbu jakékoliv technické dokumentace; 2. ArchiCAD jako příklad 3D CAD systému, určeného speciálně pro stavební projektanty, architekty a designery. Použití jednotlivých 2D kreslicích prvků a 3D konstrukčních nástrojů je probráno na vzorovém projektu standardního rodinného domku.

Stavební mechanika (2., 3. ročník) – Síla, soustavy sil v rovině, těžiště ploch a statické veličiny průřezu, statika tuhé desky, tlak sypkých hmot a stabilita opěrné zdi, základy nauky o pružnosti a pevnosti, nosníky, mimostředný tlak, prutové soustavy

Technická měření (2. ročník) – Zkušebnictví ve stavební praxi,základní laboratorní úkony, stanovení měrné a objemové hmotnosti, stanovení pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu, stanovení nasákavosti, zkoušení kameniva do betonu, nedestruktivní zkoušení betonu