Přihláška ke studiu

Přihláška do prvního ročníku pro školní rok 2017/2018

Přihláška pro 1. kolo přijímacího řízení musí být na naši školu doručena do 1. 3. 2018. Přihlášku lze podat přímo na podatelnu (vrátnici) naší školy osobně od 7.00 do 15.00 hodin, nebo doručit poštou.

Žáci se zdravotním postižením nebo specifickou poruchou učení, kteří chtějí uzpůsobení podmínek přijímací zkoušky, jsou povinni doložit k přihlášce orginál písemného vyjádření pedagogicko-psychologické poradny s doporučením na uzpůsobení podmínek (nejpozději do 1. 3. 2018).

Uchazeči o studium musí mít od obvodního lékaře potvrzení o zdravotní způsobilosti. U oboru stavebnictví a geodézie je nutné mít potvrzení o způsobilosti vztahující se i na praktickou výuku (viz níže).

Formulář přihlášky

Připravili jsme pro Vás předvyplněné formuláře přihlášek na naši školu pro tyto obory vzdělání ve formátu XLS.

Přihlášky si můžete stáhnout, vyplnit a vytisknout (nebo nejdříve vytisknout a pak ručně vyplnit) a doručit osobně nebo poštou na naši školu.

Základní škola potvrzuje prospěch žáků na přihláškách (druhý list přihlášky).

Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na naší škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání (jsou nutné dvě přihlášky, přihlášku lze okopírovat).

Uchazeči o studium musí mít od obvodního lékaře potvrzení o zdravotní způsobilosti:

  • pro obor technické lyceum stačí na přihlášce ke studiu text Schopen studia daného oboru 
  • pro obor stavebnictví a geodézie je na přihlášce ke studiu text Schopen studia daného oboru včetně praktické výuky (doporučujeme vzít k lékaři níže uvedený formulář s lékařským posudkem, ve kterém jsou upřesněny pracovní podmínky pro praktickou výuku, někteří lékaři tyto informace požadují) nebo je potvrzení o zdravotní způsobilosti studovat daný obor vystaveno na tomto formuláři

Uchazeči o studium konají v 1. kole přijímacího řízení písemnou zkoušku z českého jazyka a matematiky dne 12. dubna 2018 a 16. dubna 2018. S sebou vezměte pozvánku k přijímacím zkouškám (bude doručena poštou začátkem dubna), občanský průkaz a modré nebo černé pero (ne gumovací).

Další kola přijímacího řízení jsou bez přijímacích zkoušek.

Vyhodnocení přijímacího řízení probíhá podle pravidel popsaných v podmínkách přijetí.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na úřední desce ve vstupní hale školy 30. 4. 2018 po 14:00 hod. pod uvedeným číslem jednacím (je na pozvánce ke zkoušce nahoře vlevo) a zároveň na webových stránkách školy: www.stav-ova.cz 

Dosažené body z testů z matematiky, češtiny (lepší výsledky), body za prospěch ze ZŠ a předběžné pořadí uchazečů budou zveřejněny na webových stránkách školy 27. 4. 2018 po 14 hod.

Zákonný zástupce může dne 30. 4. 2018 od 10.00 do 12.00 hodin nahlédnout do spisu přijímacího řízení svého dítěte s možností vyjádřit se k podkladům rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí.

S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů nebudeme sdělovat výsledky zkoušek ani jednací číslo telefonicky.

Žádáme zákonného zástupce (uveden na přihlášce) žáka, který nebude přijat, aby si dne 2. 5. 2018 od 7:15 do 17. 00 hodin vyzvedl na podatelně školy rozhodnutí o nepřijetí svého dítěte ke vzdělávání na naší škole. Zároveň je možné podat odvolání proti nepřijetí.

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí zašleme následující den poštou. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat na podatelnu školy nebo poštou na adresu školy do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Zápisový lístek musí být podán nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl zveřejněn výsledek přijímacího řízení (tj. do 16. 5. 2018 ) a musí být podepsán zákonným zástupcem, který je uveden na přihlášce ke studiu.

Rodiče přijatých uchazečů mohou osobně odevzdat zápisový lístek na podatelně školy dne 2. 5. 2018 od 7:15 do 17.00 hodin. V dalších dnech je možné doručit zápisový lístek osobně od 7.15 do 15.00 hodin. Zápisový lístek může osobně odevzdat také uchazeč nebo je možné zaslat lístek poštou. Současně s odevzdáním zápisového lístku můžete vyřídit potřebné vstupní formality (bližší informace budou na pozvánce ke zkouškám).

Vzetí zápisového lístku zpět není možné kromě případu, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.