EVVO na škole

„Budoucnost planety Země je v rukou každého z nás“

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) si klade za cíl rozvíjet kompetence žáků potřebné pro environmentálně odpovědné jednání, tzn. takové, které je co nejpříznivější pro současný i budoucí stav životního prostředí.

Cíle EVVO na naší škole:

– motivovat žáky a pedagogy k posílení environmentálního cítění a aktivní ochraně přírody
– implementovat ekologické aspekty do všeobecných i odborných předmětů
– propojit ochranu životního prostředí s oborem stavebnictví a seznámit žáky s možnostmi omezení negativních dopadů stavebních aktivit na životní prostředí

Podle Metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ze dne 27. října 2008 má škola vytvořen dlouhodobý program EVVO jako součást ŠVP a ten je aktualizován v krátkodobých cílech na jeden školní rok.
Každý předmět rozpracovává průřezové téma Člověk a životní prostředí. V učebních osnovách některých předmětů jsou rozpracována konkrétní témata EVVO, v oblasti pracovních kompetencí je kladen důraz na získání praktických dovedností pro pobyt v přírodě i pro zacházení s ní.

Ve školním roce 2014/2015 byl ustanoven koordinátor ekologické výchovy – absolvent specializačního studia EVVO a ekotým, jehož členové se aktivně zapojují do tvorby plánu EV i jednotlivých akcí vedoucích k naplňování principů EVVO a TUR.

Členové ekotýmu

Ing. Norbert Hanzlík – ředitel školy
Mgr. Ivana Myšková – koordinátor environmentální výchovy
Ing. Jiřina Ullmanová
Ing. Jitka Hanková
Ing. Julius Hvízdák
Mgr. Hana Geržová
Mgr. Vítězslav Myška
Mgr. Renáta Rýcová
Mgr. Patrik Pavelka

Ekologizace provozu školy

Odpady
Separujeme plasty, sklo, papír, dřevo, toxický odpad, železo, elektrozařízení. V každém patře budovy se nachází speciální kontejnery na třídění odpadu, kompostujeme trávu a listí. Provádíme periodická školení a promítáme motivační filmy k této problematice, jsme zapojeni do projektu Recyklohraní.
Energie
Investujeme do rekonstrukce budovy – zateplení budovy, střechy a fasády, plastová okna a vstupní dveře. Máme nová tělesa osvětlení se sníženou spotřebou energie, popř. s čidlem pohybu. Vytápění je řízeno pomocí PC dle aktuálního obsazení učeben.
Voda
Výměna starých ventilů na vodovodním řádu, výměna baterií a splachovačů. V tomto školním roce byli žáci zapojeni do soutěže Voda a životní prostředí MSK (VŠB-TUO), ve které se umístili na 3. místě.