Podmínky přijetí


Předpokládaný počet přijímaných žáků pro rok 2017/18

Celkem Obor
90Stavebnictví 36-47-M/01
30Technické Lyceum 78-42-M/01
30Geodézie a katastr nemovitostí 36-46-M/01

Přijímací zkoušky

 • Termíny jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání ve školním roce 2017/2018 stanovilo MŠMT takto: první termín na 12. dubna 2018 a druhý termín na 16. dubna 2018.
 • Všichni uchazeči konají v 1. kole centrálně zadávané didaktické testy z matematiky a jazyka českého.
 • Jednotné testy koná v řádném termínu uchazeč na obou školách, které uvedl v přihlášce (první a druhý termín).
 • U žáků se zdravotním postižením nebo specifickou poruchou učení, kteří doloží k přihlášce písemné vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, budou podmínky k vykonání přijímací zkoušky přizpůsobeny vzhledem k předloženému doporučení.
 • Cizinci, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka. Žádost musí být podaná současně s přihláškou ke studiu. Znalost českého jazyka škola ověří rozhovorem, který bude probíhat v době písemné zkoušky z jazyka českého.

1. kolo (12.dubna 2018 + 16.dubna 2018)

Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy do 1. března 2018 (včetně doporučení k uzpůsobení podmínek).

Základní kritéria:

 • Uchazeči konají v 1. kole zkoušku skládající se z centrálně zadávaných didaktických testů z matematiky a jazyka českého.
 • Cizinci, kteří požádali o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, absolvují rozhovor, který odpovídá požadavkům zkoušky pro cizince a je hodnocen maximálně 50 body. Podmínkou přijetí je, že uchazeč získá z rozhovoru alespoň 10 bodů.
 • Pořadí uchazečů je stanoveno podle celkového bodového hodnocení (součet bodů za prospěch ze ZŠ, bodů ze zkoušky z matematiky a českého jazyka a bodů za umístění v olympiádách a vědomostních soutěžích).
 • Maximální počet bodů, které lze získat, je 165 bodů. Výsledné bodové hodnocení je zaokrouhleno na dvě desetinná místa.
 • Podmínkou pro přijetí je zisk alespoň 35 bodů z celkového počtu 165 bodů.

Přidělení bodů za prospěch, didaktické testy a soutěže:

 • Za prospěch ze ZŠ lze získat maximálně 60 bodů. Prospěch je přepočítán na body tak, že průměru 1,00 je přiděleno 50 bodů a průměru 2,50 odpovídá 0 bodů. Za průměry v tomto rozsahu se přidělí body podle vzorce (100 – 40⋅X), kde X je aritmetický průměr z prospěchů za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku. Průměr je zaokrouhlen na dvě desetinná místa.
 • Z didaktického testu z matematiky lze dosáhnout nejvýše 50 bodů.
 • Z didaktického testu z jazyka českého lze dosáhnout nejvýše 50 bodů.
 • Za soutěže lze získat maximálně 5 bodů. Za umístění do 3. místa v olympiádě nebo jiné vědomostní soutěži z matematiky či fyziky v okresním kole budou přiděleny 3 body, za umístění do 3. místa v krajském kole 5 bodů. Písemné potvrzení nutno doložit před termínem konání zkoušky.
 • Počet přijatých uchazečů je limitován maximálně do naplnění kapacity 1. ročníků v jednotlivých oborech.

Splní-li dva či více uchazečů stanovená kritéria a mají stejné bodové hodnocení, určí se jejich pořadí podle těchto priorit (další se použije, nelze-li rozhodnout podle předchozího):

 • průměrná známka z matematiky na ZŠ
 • průměrná známka z fyziky na ZŠ
 • průměrná známka z českého jazyka na ZŠ
 • průměrná známka z anglického jazyka na ZŠ

Další kola

Základní kritéria:

 • Uchazeče přijímáme bez přijímací zkoušky.
 • Pořadí uchazečů je stanoveno podle celkového bodového hodnocení (součet bodů za prospěch ze ZŠ a bodů za umístění v olympiádách a vědomostních soutěžích).
 • Cizinci, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, jsou povinni prokázat znalost češtiny. Znalost jazyka škola u těchto osob ověří rozhovorem, který odpovídá požadavkům zkoušky pro cizince a je hodnocen maximálně 50 body. Další podmínkou přijetí pro dané osoby je získání alespoň 10 bodů z tohoto rozhovoru.
 • Maximální počet bodů, které lze získat, je 65 bodů. Výsledné bodové hodnocení je zaokrouhleno na dvě desetinná místa.
 • Podmínkou pro přijetí je zisk alespoň 10 bodů z celkového počtu 65 bodů.

Přidělení bodů za prospěch a soutěže:

 • Za prospěch ze ZŠ lze získat maximálně 60 bodů. Prospěch je přepočítán na body tak, že průměru 1,00 je přiděleno 50 bodů a průměru 2,50 odpovídá 0 bodů. Za průměry v tomto rozsahu se přidělí body podle vzorce (100 – 40⋅X), kde X je aritmetický průměr z prospěchů za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku. Průměr je zaokrouhlen na dvě desetinná místa.
 • Za soutěže lze získat maximálně 5 bodů. Za umístění do 3. místa v olympiádě nebo jiné vědomostní soutěži z matematiky či fyziky v okresním kole budou přiděleny 3 body, za umístění do 3. místa v krajském kole 5 bodů. Písemné potvrzení nutno doložit před termínem konání zkoušky.
 • Počet přijatých uchazečů je limitován maximálně do naplnění kapacity 1. ročníků v jednotlivých oborech.

Splní-li dva či více uchazečů stanovená kritéria a mají stejné bodové hodnocení, určí se jejich pořadí podle těchto priorit (další se použije, nelze-li rozhodnout podle předchozího):

 • průměrná známka z matematiky na ZŠ
 • průměrná známka z fyziky na ZŠ
 • průměrná známka z českého jazyka na ZŠ
 • průměrná známka z anglického jazyka na ZŠ

Ing. Norbert Hanzlík
ředitel školy