Studijní obory

36-47-M/01 Stavebnictví

Školní vzdělávací program:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ, POČÍTAČOVÁ GRAFIKA A DESIGN

obor_stav

Ročníkový projekt studenta 4. ročníku

Obor poskytne žákům vzdělávání v odborných předmětech se zaměřením na stavitelství. Studenti se seznámí se stavebními materiály, technologickými postupy i navrhováním rodinných domů a objektů občanské vybavenosti. Důraz je kladen na design, návrhy interiérů a modelování.

Absolvent oboru stavebnictví:

 • je schopen širokého uplatnění ve všech oblastech stavebnictví i příbuzných oborech,
 • může pokračovat ve studiu na vysokých školách v oborech stavebnictví, architektura, ale i v oborech technického zaměření,
 • je velmi dobře připraven vypracovat projektovou dokumentaci, a to jak tradičně, tak pomocí aplikačního softwaru AutoCAD, ArchiCAD a euroCALC,
 • umí navrhovat jednoduché stavby a příslušné části staveb včetně dodatečných stavebních úprav,
 • je schopen zajišťovat a posuzovat přípravu a realizaci investičních akcí, řídit stavební a montážní práce, zajišťovat správu a údržbu objektu,
 • umí správně zvolit používané materiály a stavební prvky.

ZAMĚŘENÍ VÝUKY

 • návrhy, projektování a komplexní realizace staveb (předměty pozemní stavitelství, stavební mechanika, konstrukční cvičení, stavební konstrukce)
 • počítačová grafika a počítačem podporované projektování a modelování staveb v programech AutoCAD a ArchiCAD (předměty CAD systémy – 2. ročník, počítačová grafika – 3. ročník),
 • estetika, design, návrhy interiérů a exteriérů, renovace, rekonstrukce (předměty architektura – 1. ročník, konstrukční cvičení – 3. a 4. ročník, rekonstrukce a grafický design – 4. ročník)

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

 • student na vysokých školách – stavebnictví, architektura i obory technického zaměření, např. stavební inženýrství, městské inženýrství, dopravní inženýrství, příprava a realizace staveb, konstrukce staveb, architektura pozemních staveb, architektura a stavitelství, architektura a rozvoj, architektonická tvorba, průmyslový design apod.
 • vedoucí pracovník managementu ve firmách a stavebních společnostech
 • projektant se znalostí projektování v CAD systémech – umí vytvořit 3D model a vizualizaci exteriérů i interiérů
 • stavební technik, mistr, stavbyvedoucí
 • soukromý podnikatel – může získat autorizaci k úřednímu jednání a ověřování oficiálních listin (tzv. „kulaté razítko“)
 • designér interiérů a exteriérů
 • pracovník reklamní agentury v oblasti počítačové grafiky a grafických aplikací
 • referent státní správy a samosprávy
 • stavební technik ve stavebních laboratořích a zkušebnách
 • pracovník marketingu ve výrobě a při prodeji stavebních materiálů a výrobků
 • rozpočtář stavebních prací a materiálů
 • realitní makléř – na základě svých zkušeností je schopen reálně stanovit aktuální cenu nemovitosti a může zprostředkovávat prodej či pronájem nemovitostí

36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

Školní vzdělávací program:
GEODÉZIE A GEOINFORMATIKA

Moderní měřící přístroje v hodinách geodetické praxe

Moderní měřící přístroje v hodinách geodetické praxe

Geodézie tvoří specifický obor, bez kterého se stavebnictví neobejde ve všech fázích výstavby a zabývá se měřením, výpočty a zobrazováním Země, pozemků a staveb.

Geoinformatika (geografie + informatika) řeší zpracování naměřených dat na počítači a jejich využití v praxi (např. navigace, protipovodňové plány atd.).

Absolvent umí:

 • zajišťovat přípravu a organizaci měřických prací, vykonávat měření a vytyčování, zpracovávat naměřená data,
 • vytýčit hranice pozemku, podílet se na provádění pozemkových úprav, zaměřit a vyhotovit geometrické plány,
 • pracovat s projektovou dokumentací a vytyčovacími výkresy,
 • orientovat se ve všech typech map a v katastru nemovitostí,
 • provádět sběr dat, jejich přípravu pro zpracování geodetickým programem na počítači,
 • připravit vstupní údaje pro automatické zpracování mapy,
 • používat základní geoinformační technologie (geografické informační systémy GIS, dálkový průzkum Země, globální polohové a navigační systémy -GPS, geostatistika, počítačová kartografie) a aplikace technologií v geografických úlohách.

ZAMĚŘENÍ VÝUKY

 • práce s moderními pomůckami pro měření – pásmo, laserové dálkoměry, elektronické totální stanice, přístroje GNSS (GPS), využívající pohyb družic na oběžné dráze Země
 • zvládnutí počítačové grafiky v specializovaných CAD programech (předměty informační a komunikační technologie a počítačová grafika)
 • měření a výpočty v souřadnicových sítích, určování nadmořských výšek, výpočty spádů, převýšení a výpočty kubatur, vytváření vrstevnic a profilů
 • vytyčení objektů, hranic a dělení pozemků přímo v terénu
 • tvorba geometrických plánů

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

 • technicko-hospodářský pracovník
  • v oblasti geodézie, kartografie, katastru nemovitostí, geodézie pro investiční výstavbu
  • pro tvorbu mapových podkladů pro katastr, turistiku, projektování staveb, životní prostředí, územní plánování
  • pro vedení technické mapy města, kterou musí vést každá pověřená obec
 • referent státní správy a samosprávy na katastrech nemovitostí, na stavebních úřadech, odboru životního prostředí, obecních úřadech
 • geodet, důlní měřič, kartograf, fotogrammetr
 • operátor geografických informačních systémů se zaměřením na Integrovaný záchranný systém ČR (GIS)
 • u armády ČR – vojenská geodézie, tvorba map a plánování postupu a taktiky
 • soukromý živnostník v oblasti výkonu zeměměřických činností
 • student VŠ – zejména inženýrská geodézie a geoinformatika, popř. jiné technické obory

78-42- M/01 Technické lyceum

Školní vzdělávací program:
TECHNICKÉ LYCEUM A ARCHITEKTURA

Vizualizace interiéru v programu ArchiCAD

Vizualizace interiéru v programu ArchiCAD

Technické lyceum je koncipováno jako obor s vyšším podílem technických a přírodovědných předmětů (obdoba přírodovědně zaměřeného gymnázia).

Absolvent získá:

 • kvalitní základy všeobecných předmětů (výuka v rozsahu gymnaziálního vzdělávání – jazyk český, anglický a německý, matematika, fyzika, chemie),
 • vzdělání v technických předmětech, což umožňuje lepší předpoklady pro vysokoškolské studium libovolných technických oborů (CAD systémy, informační technologie, stavitelství, ekonomika, deskriptiva, technické kreslení),
 • nadstandardní přípravu pro další studium architektury.

ZAMĚŘENÍ VÝUKY OD 3. ROČNÍKU

Studenti si volí dle zájmu a zkušeností z 1. a 2. ročníku své další směřování:

 • umělecké zaměření – pokračování ve studiu architektury
  • zůstává předmět architektura
  • CAD systémy jsou zaměřeny na estetickou složku, rozvoj uměleckých vloh a talentu žáků – studie rodinného domu, navrhování interiéru, design, perspektiva
 • technické zaměření – studium se zabývá počítačovou podporou projektování a využitím informačních technologií a CAD systémů v různých oblastech života
  • předměty konstrukční cvičení, počítačová grafika a design
  • v aplikaci ArchiCAD se žáci seznámí se základními zásadami pro tvorbu prováděcího projektu rodinného domu
  • naučí se vytvořit 3D model, vizualizaci a animaci svého návrhu

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

 • studium technických, přírodovědných oborů a architektury na vysokých školách
  • absolvent má všeobecné návyky a dovednosti potřebné pro vysokoškolské vzdělávání
  • absolvent je nadstandardně připraven ke studiu architektury a designu
 • odborná příprava pro uplatnění na pracovních pozicích, které vyžadují:
  • práci s informačními a komunikačními technologiemi
  • řešení jednodušších programátorských úloh, tvorbu a úpravu webových stránek
  • využívání CAD systémů
  • znalost dvou cizích jazyků
  • znalosti v oblasti počítačové grafiky a grafických aplikací